ایجاد تغییرات مهم در زندگی -حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور

گاهی علی‌رغم اینکه مراجعان موفق به تغییر رفتارهای خود می‌شوند، موقعیت مشکل ساز همچنان دردناک و مخرب باقی می‌ماند. در چنین مواردی ممکن است تصمیم بگیرند تغییرات مهمی را در زندگی خود ایجاد کنند مانند تغییر دانشگاه یا شغل، یافتن شغل جدید و یا تغییر رشته تحصیلی، تغییر محل زندگی، رها کردن اعضای خانواده یا دوستان و یا پایان دادن به یک زندگی زناشویی. وقتی مراجعان نسبت به ترک یک موقعیت مشکل ساز در حال تامل هستند، درمانگر باید به این نکته توجه کند که دلایل مراجع برای ترک موقعیت دلایلی سالم‌اند یا برخاسته از طرحواره‌ها می‌باشند. دلایل طرحواره‌ای معمولا نوعی اجتناب یا جبران افراطی به شمار می‌روند. اما اگر تغییر او اجتناب یا جبران افراطی نباشد، گام بعدی جستجوی اعمال جایگزین است. درمانگر و مراجع فهرستی از مزایا و معایب هر یک از رفتارهای جایگزین را تهیه کره و سپس بهترین‌رفتار را برمی‌گزینند. درمانگر‌در این‌مورد می‌تواند سوال‌کند «اگر این طرحواره را نداشتید چه کار می‌کردید؟» این سوال به مراجع کمک می‌کند تا شیوه درست را تشخیص دهد. علاوه بر این درمانگر و مراجع می‌توانند مزایا و معایب تغییر در برابر عدم‌تغییر را‌سبک و سنگین کنند و مورد ارزیابی قرار دهند. گاهی اوقات این تصمیم‌ها را باید از دیدگاه کاربردی مد نظر قرار داد. مثلا این کار چه هزینه‌ای برای مراجع دربردارد؟ آیا او می‌تواند رابطه‌رضایت بخش‌تری باکس‌دیگر برقرار کند؟ و سئوالاتی از این قبیل………. (یانگ و همکاران، 2003).
درمانگر به مراجع کمک می‌کند تا برای مواجه با تغییرات مهم زندگی‌اش آماده شود. در این بین نیز به او یادآور می‌شود که ممکن است مشکلاتی از قبیل ناکامی در انجام تغییر، ناامیدی، کنار آمدن با عدم پذیرش توسط دیگران و دست و پنجه نرم کردن با وقایع غیر منتظره پیش آید.
در‌خصوص پژوهش (های) هانجام شده در مورد اثر بخشی درمان طرحواره¬- محور بر افزایش رضایت زناشویی، و یا پژوهش‌های مشابه آن در ایران، سوابقی در دست نیست. تا‌آنجا که‌نگارنده به‌منابع دسترسی‌داشته است به‌نظر می‌رسد در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته باشد. به هیمن دلیل، در این بخش به بررسی سوابق تحقیقاتی موجود در این زمینه که در خارج از ایران صورت گرفته، پرداخته می‌شود.
در مقایسه با اکثر تحقیقات در مورد شناخت‌های ارتباطی که روی مفاهیم شناختی و طرحواره‌ها متمرکزند و با سنجش‌های خود گزارش ارزیابی می‌شوند (مانند سنجش طرحواره‌ها به وسیله پرسشنامه طرحواره یانگ- YSQ)، مطالعه‌ای که توسط مارک ویسمن و شری دلینسکی (2002) انجام گرفته بر رضایت زناشویی و سنجش فرآیند اطلاعاتی حاصل از طرحواره‌های همسران با انتخاب تصادفی آنان متمرکز است. مفاهیم مهم در این مطالعه شامل سازگاری زناشویی به صورت مثبت یا منفی که توسط هر یک از زوجین گزارش شده، است (در واقع محتوای طرحواره‌ها در این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه سازگاری زناشویی و پرسشنامه طرحواره یانگ و تطبیق آنها با هم ارزیابی، و حوزه‌های مشکل ساز در ارتباط با آن مشخص شده است). نتایج‌حاصل از این مطالعه از زوجینی بدست آمده که به طور تصادفی برگزیده شده‌اند و طرحواره‌های هر یک از آنها در ارتباط با رضایت زناشویی بررسی شده است. نتایج نشان داد که فراخوانی طرحواره‌های هر یک از زوجین در جلسات درمانی می‌تواند ارزیابی مفیدی از رضایت یا عدم رضایت زناشویی آنان بعمل آورد.
در مقاله‌هایی که توسط داتیلیو، تحت عنوان «بازسازی طرحواره‌های خانواده از دیدگاه شناختی- رفتاری (2005)، و بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در زوج درمانی (2006) نوشته شده، به بررسی طرحواره‌های خانوادگی زوجینی که از خانواده اصلی‌شان سرچشمه می‌گیرد، به ویژه آنهایی که به روابط زناشویی آنها مربوط می‌شود و باید به لحاظ عقلانی، عاطفی و رفتاری کارآمد باشند، تاکید فراوانی شده است. او معتقد است که چون طرحواره‌ها، استانداردهای وسیعی هستند که افراد آنها را‌در روابط بین‌فردی خود از‌جمله رابطه‌زناشویی حفظ می‌کنند، و این به تعارض در رابطه‌شان مربوط می‌شود، بررسی آنها در حوزه خانواده درمانی مهم به نظر می‌رسد. به‌همین خاطر وی مداخلات خاص به کار رفته در این حوزه، برای بازسازی طرحواره‌های خانوادگی مشترک طی جریان خانواده درمانی را مورد بررسی قرار داده است. این مداخلات شامل گام‌های زیر است:
گام اول: کشف و شناسایی طرحواره‌های خانوادگی مشترک و برجسته کردن نواحی تعارض و ناکارآمدی که توسط طرحواره‌ها تشدید می‌شوند.
گام دوم: ریشه‌یابی طرحواره‌های خانواده‌اصلی و‌بررسی علل‌شکل دهی مکانیسم‌های ریشه‌دار در فرآیندهای‌خانوادگی. این‌کار از‌طریق کاوش‌در گذشته‌والدین و شیوه‌های فرزند پروری که والدینشان در پرورش آنها به کار می‌بردند، انجام می‌شود.
گام سوم: یادآوری نیاز به تغییر، با اشاره به چگونگی بازسازی یک طرحواره از طریق راهبردهای شناختی، عاطفی و رفتاری.
گام چهارم: فراخوانی و تشویق همکاری خانواده به عنوان یک واحد کل جهت تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد موجود. این کار برای تغییر لازم است و زمینه لازم را برای یک تلاش همکارانه بین درمانگر و خانواده فراهم می‌آورد. برای اعضای خانواده‌ای که اهداف‌مغایر و متفاوت دارند، یافتن زمینه مشترک بین اعضای خانواده، هدف عمده درمان محسوب می‌شود.
گام پنجم: برآورد توانایی‌خانواده برای تغییر و برنامه ریزی راهبردهایی برای تسهیل این امر. در این مرحله قابلیت یک خانواده جهت تغییر در باورهای زیر بنایی‌شان تعیین خواهد شد.
گام ششم: اجرای تغییر. خانواده درمانگر به عنوان وسیله‌ای برای کمک به تسهیل تغییر عمل می‌کند و اعضای خانواده را تشویق می‌کند تا اشکال مختلف باورهای زیر بنایی‌خود را‌مورد بررسی‌قرار دهند. این‌کار از‌طریق کاربرد تجارب مبتنی بر همکاری، مشکل گشایی گروهی جهت اصلاح باورها، و سنجش تاثیراتی که بهسازی باورهای موجود روی تعامل خانواده دارند، صورت می‌گیرد.
گام هفتم: وضع کردن رفتارهای جدید. این مرحله شامل سعی در حفظ تغییر و تثبیت در آن است. کاربرد تکالیف خانگی برای خانواده در حفظ و تثبیت تغییرات پایدار ضروری است.
گام هشتم: یکپارچه کردن تغییر. این مرحله شامل استفاده از طرحواره‌های اصلاح شده و مرتبط با رفتارهای خانواده به عنوان یک الگوی اصلاحی جهت انجام فعالیت در خانواده است.
پژوهش دیگری نیز که در این زمینه صورت گرفته، توسط دکتر زهره خسروی، دکتر سوسن سیف و شهربانو عالی (1386) تحت عنوان «بررسی رابطه بین نوع فرآیند طرحواره‌ای و نگرش به ازدوج» انجام گرفته است. در این پژوهش نگرش به ازدواج دو گروه از افرادی که در همسر گزینی به فرآیند تداوم طرحواره گرایش دارن و آنهایی که به جبران طرحواره گرایش دارند مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهشی این مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و به روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند که شامل 191 زن و 116 مرد می‌باشند. نتایج این پژوهش نشان داده است که تفاوت معناداری در نگرش به ازدواج در افرادی که به فرآیند تداوم طرحواره گرایش دارند در مقایسه با آنهای که به فرآیند جبران طرحواره تمایل دارند، وجود دارد. این تفاوت در خصوص طرحواره‌های رها شدگی، شکست، وابستگی، خود تحول نیافته/ گرفتار، ایثار و اطاعت تایید شده است.
بیشتر پژوهش‌های انجا شده در رابطه با طرحواره‌ها، در زمینه نقش آنها در بروز اختلالات روان شناختی است (یانگ و همکاران، 2003) و همان طور که شرح آن رفت، نگارنده‌به پژوهش‌های کمی در خصوص طرحواره‌ها در روابط زناشویی بین زوجین دست یافت. با توجه به مبانی نظری تحقیق در این زمینه، به نظر می‌رسد که شکل گیری، فعالیت و تداوم طرحواره‌های متفاوت و گاه مشابه حاصل از خانواده اصلی هر یک از زوجین و ورود آنها به حیطه زناشویی‌شان، ممکن است باعث تعارض بین آنها شده و به دنبال آن ناکامی‌هایی در روابط صمیمانه بین زوجین و رضایت زناشویی‌شان به بار آید.
بدین منظور، محقق در این پژوهش سعی داشته حوزه‌های مشکل ساز در روابط زناشویی زنان که حاصل وجود طرحواره‌هایی است که از خانواده اصلی هر یک از آنان نشات گرفته، به تدریج تداوم یافته و با آنان وارد زندگی زناشویی‌شان شده را شناسایی کرده و مورد ارزیابی قراردهد و از طریق فنون به کار رفته در این زمینه، موجبات افزایش رضایت زناشویی آنان فراهم آید.

الگو شکنی رفتاری

تکنیک‌های رفتاری فنونی هستند که درمانگر برای کمک به مراجع به منظرو تغیر در الگوهای رفتاری دراز مدت به کار می‌گیرد. پس از کاربرد این تکنیک‌ها، رفتارهای تداوم بخش (نگهدارنده) طرحواره کاهش می‌یابند و پاسخ‌های مقابله‌ای سالم جایگزین آنها می‌شوند. یکی از راهبردهای رفتاری برای کمک به مراجع انتخاب شریکی (دوست، همسر، هم اتاقی و…….) است که متناسب با شخصی او باشد و بتواند یک رابطه سالم و دوستانه با او برقرار کند. مراجعانی که طرحواره محرومیت هیجانی دارند اغلب شریکی را انتخاب می‌کنند که نمی‌تواند از لحاظ هیجانی آنها را ارضا کند. درمانگر در‌کار با چنین‌مراجعانی به آنها کمک می‌کند که روابط خود را مورد ارزیابی قرار‌دهند و‌شریک‌های جدیدی‌انتخاب کنند. یکی‌از تکنیک‌های رفتاری،‌آموزش مراجعان در زمینه مهارت‌های اجتماعی است. یکی دیگر از فنون رفتاری یادگیری سبک‌های مقابله‌ای سالم است. در این تکنیک سعی می‌شود سبک‌های مقابله‌ای سالم جایگزین سبک‌های رفتاری ناشی از طرحواره شوند. بدون تغییر سبک‌های رفتاری احتمال عود طرحواره بالا می‌رود. تغییر‌در سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد باعث می‌شود مراجع از طرحواره‌های خود فاصله بگیرد و سبک رفتاری سالم را انجام دهد و احتمال عود را کاهش دهد. در این روش تکنیک‌های طرحواره درمانی جنبه سالم شخصیت مراجع را تقویت می‌کند و آن را برای مبارزه با طرحواره‌های ناکارآمد قوی می‌سازد. در این شیوه علاوه بر فنون شناختی و تجربی از راهبردهای رفتاری مانند آرامش آموزی، آموزش ابراز وجود، کنترل خشم، خود کنترلی و رویارو سازی تدریجی نیز استفاده می‌شود. هدف از این تکنیک، تغییر سبکهای مقابله‌ای ناکارآمد است. بنابراین مهمترین گام در‌این شیوه تهیه فهرستی کامل از رفتارهای آنها به عنوان آماج‌های درمان است.
گام بعدی، توافق درمانگر و مراج راجع به انجام تکالیف خانگی مرتبط با الگوهای رفتاری جدید است. مراجع توافق می‌کند که رفتارهای سالم را به موقعیت زندگی (تحصیلی، شغلی و زناشویی خود) منتقل کند و آنچه را که اتفاق می‌افتد، ثبت نماید. نکته بسیار مهم در انجام تکالیف خانگی بررسی آن در جلسات بعدی است، چون اگر این تکالیف توسط درمانگر بررسی نشوند، بیمار تصور می‌کند که آنها مهم نیستند و تلاش کمتری برای انجام آنها صرف می‌کند. در انجام تکالیف خانگی ممکن است که موانعی وجود داشته باشد و باعث شود مراجعان تکالیف خانگی خود را انجام ندهند. زمانی که مراجعان تکالیف را انجام نمی‌دهند باید علل آن را مورد بررسی قرار داد و این سوا را از مراجع پرسید که آیا او از ماهیت موانع و علل آن آگاهی دارد یا نه؟ برخی از مراجعان به طور آشکار موانعی که باعث انجام نشدن تکالیف خانگی شده را بیان می‌کنند. اما اگر مراجع علل آن را نداند درمانگر موظف است آنها را شناسایی کند. سئوالاتی‌که معمولا می‌تواند علل‌را شناسایی‌کند عبارتند‌از: آیا‌مراجع از پیامدهای تغییر ترس دارد؟ آیا مراجع احساس می‌کند تغییر خیلی سخت است؟ آیا مراجع به الگوهای رفتاری ناسالم عادت کرده و دور شدن از آن عادتها برایش مشکل است؟ آیا مراجع در فرآیند تغییر به مشکل برخورد کرده است؟ مراجع هنگام انجام تکالیف چه احساسی یا افکاری دارد؟ آیا تکالیف باید به گام‌های کوچکتری تقسیم شوند؟ و آیا طرحواره‌ها و سبک‌های مقابله‌ای آنها مانند تداوم، اجتناب یا جبران باعث عدم انجام تکالیف می‌شوند؟ (یانگ و ویشارو کلوسکو، ترجمه حمید پور و اندوز، 1386).

تکنیک‌های بین فردی

تکنیک‌های بین‌فردی برای‌تمایلات اجتماعی مراجعان مهم‌اند. بنابراین نقش طرحواره‌ها را می‌توانند به نمایش بگذارند. از جمله تکنیک‌های بین فردی در این طرح درمانی عبارتند از:
1. رابطه درمانی: رابطه درمانی ابزار قدرتمندی برای شناخت طرحواره‌ها و آموزش به بیمار است. این رابطه در تمام مکاتب درمانی با برقراری رابطه حسنه شروع می‌شود. درمانگر سعی می‌کند عواملی‌را که راجرز (1951؛ به‌نقل از یانگ و همکاران، 2003) ذکر کرده است مانند همدلی، گرمی، و صداقت وارد رابطه درمانی کند. اغلب اوقات از این عوامل به عنوان «عوامل غیر اختصاصی درمان اثر بخش» یاد می‌شود. هدف، ایجاد محیطی ایمن و قابل پذیرش است که مراجع بتواند رابطه‌یا هیجانی و سالم با درمانگر برقرار کند.
رفتار مراجع در رابطه درمانی، اطلاعات مهمی درباره رفتارها و طرحواره‌های فرد در اختیار درمانگر قرار می‌دهد. به خصوص اینکه این رفتارها نشان دهنده رفتارهای مراجع با افراد مهم زندگی‌اش در گذشته و در حال حاضر است.
1-1. نقش رابطه درمانی در آموزش مراجعان: درمانگران‌باید متناسب با شخصیت مراجع به او آموزش دهند. اصل تفاوتهای فردی در رابطه درمانی نیز به حاکمیت خود ادامه می‌دهد. تفاوتهای‌فردی زیادی بین افراد وجود دارد. برخی مراجعان تمایلی دارند مطالب بسیاری را از درمانگر خود یاد بگیرند، در حالی که برخی دیگر احساس درماندگی می‌کنند. برخی از آنها دوست دارند مطالعه کنند و برخی دیگر دوست دارند فقط با کسی حرف بزنند. با این حال رابطه درمانی نقش فوق العاده مهمی در آموزش مراجعان‌درباره طرحواره‌ها و سبک‌های مقابله‌ای آنان‌دارد. رفتار، افکار و احساساتی که مراجعان در جلسه درمان بروز می‌دهند، بسیار واضح و مشخص است و آنها با ابراز خود به شیوه‌های مختلف می‌توانند به آسانی آنها را پالایش و پردازش کنند.
1-2. باز آفرینی نقش والدین (باز والدینی حد و مرز دار) : باز آفرینی نقش والدین بدین معناست که درمانگر در محدوده‌ای معین از نظر اخلاقی و تخصصی، نیازهای هیجانی ارضا نشده مراجع را برآورده می‌کند. در این شیوه درمانگر سعی نمی‌کند کاملا نقش‌والدین را‌بازی کند یا‌جای آنها را بگیرد بلکه وی تلاش می‌کند طرحواره‌های ناکارآمد اولیه مراجعان را تغییر دهد. این شیوه به خصوص برای مراجعانی مفید است‌که طرحواره‌های طرد و‌بریدگی دارند اما در مورد سایر حوزه‌های طرحواره‌های ناکارآمد نیز می‌تواند سودمند باشد. راهبردهای باز آفرینی نقش والدین در بطن رابطه درمانی برای هر یک از طرحواره‌های ناکارآمد اولیه طراحی شده است که در جدول (9-2) نشان داده شده است.

راهبردهای شناختی

افراد از طریق راهبردهای شناختی، می‌فهمند طرحواره‌هایشان نادرست است- و حتی ممکن است پی‌ببرند که طرحواره، غلط یا به شدت اغراق آمیز است. مراجع و درمانگر در ابتدا کار را با این فرض شروع می‌کنند که به جای اینکه طرحواره‌ها را به عنوان حقایق مطلق بنگرند، آنها را به صورت فرضیه‌هایی در نظر بگیرند که باید آزمون شوند. فنون شناختی مورد استفاده در طرحواره درمانی عبارتند از:
1. بررسی اعتبار طرحواره‌ها: در این روش شواهد تایید کننده و رد کننده طرحواره‌ها بررسی می‌شوند. این‌روش شبیه‌بررسی اعتبار‌افکار خودکار منفی در شناخت درمانی است. در این شیوه ابتدا شواهد حمایت کننده طرحواره که در زندگی کنونی و گذشته مراجع‌وجود دارد شناسایی می‌شوند. سپس به بررسی شواهد رد کننده آن در زندگی مراجع پرداخته می‌شود.
در بررسی اعتبار طرحواره‌ها تهیه شواهد تایید کننده طرحواره برای مراجعان آسان است، چون این طرحواره‌ها جزء جدایی ناپذیر زندگی آنهاست. اما به دلیل اینکه اغلب یادآوری شواهد رد کننده طرحواره‌ها برای مرجعان سخت است و آنها معمولا تمایل دارند از طرحواره‌های خود دفاع‌کنند، برای‌تهیه این‌شواهد به کمک درمانگر نیاز است. آنها زندگی‌شان را با کم ارزش شمردن چنین شواهدی سپری کرده‌اند و به دلیل تداوم طرحواره در بافت خانواده‌شان، به این شواهد دسترسی ندارند، زیرا سالهاست که با برجسته‌سازی اطلاعات همخوان با طرحواره و نادیده گرفتن اطلاعات ناهمخوان با آن، خود‌را به‌داشتن چنین طرحواره‌ای متقاعد‌کرده‌اند. مراجع‌در سیر‌فنون شناختی، مشاهده می‌کنی که چگونه بقای طرحواره در زندگی وی مشکلاتی را به وجود آورده است.
. قالب گیری مجدد شواهد تایید کننده طرحواره‌ها: در این روش ابتدا شواهد تایید کننده طرحواره شناسایی می‌شود، سپس به مراجع یاد داده می‌شود که به این شواهد از زوایه‌ای دیگر نگاه کند و آنها را به علل دیگر نسبت دهد. برای مثال مراجعی که طرحواره نقص دارد و در تایید آن بیان می‌کند که، «پدر و مادرم مرا دوست ندارند، آنها به من توجهی نمی‌کنند، به من محبت نمی‌کنند، مرا درک نمی‌کنند،» رفتار نامناسب والدین خود را به نقص ذاتی خود نسبت می‌دهد، «آنها به این دلیل مرا دوست ندارند که من شایسته دوست داشتن نیستم.» در فرآیند درمان مراجع شواهدی از رفتارهای والدین را تهیه می‌کند تا به طور دقیق رفتارهای والدین تحلیل شوند و این رفتارها به نقص در سبک‌های فرزند پروری آنها نسبت داده شود نه نقص ذاتی مراجع. مراجع با بازسازی اسنادی، تجارت تایید کننده طرحواره‌هایش را اصلاح می‌کند.
3. ارزیابی‌مزایا و‌معایب پاسخ‌های مقابله‌ای مراجع: هدف‌این است که مراجعان ماهیت خود- آسیب رسان سبک‌های مقابله‌ای‌شان را بشناسند و به وجود آنها پی ببرند. اگر آنها‌بتوانند با‌کمک درمانگر‌رفتارهای سالم‌تری‌را‌جایگزین سبک‌های مقابله‌ای ناسازگار کنند، می‌توانند شانس شادکامی خود را در زندگی افزایش دهند. درمانگر همچنین این نکته را خاطر نشان می‌سازد که سبک‌های مقابله‌ای افراد در دوران کودکی سازگار بوده‌اند، اما‌در بزرگسالی و‌خارج از بافت خانواده اصلی، حالت ناسازگار پیدا کرده‌اند.
4. تهیه کارت‌های آموزشی: یکی از موثرترین راهبردها برای تغییر طرحواره‌های ناکارآمد اولیه (هنگامی که فعال می‌شوند) تکرار مداوم یک پاسخ منطقی است. کارت آموزشی طرحواره، خلاصه‌ای از پاسخ‌های سالم به موقعیت‌های فعال ساز طرحواره است. کمال مطلوب این است که کارت‌های آموزشی، قوی‌ترین شواهد و استدلال‌های علیه طرحواره را دربرگیرد و بتواند پاسخ‌های منطقی مراجعان را فعال کند. یکی از کارت‌های آموزشی طرحواره درمانی برای استفاده درمانگران به عنوان الگو آورده شده است (به جدول (6-2) نگاه کنید). درمانگر با استفاده از این الگو و با همکاری مراجع، کارت آموزشی را تکمیل می‌کنند.
5. فرم ثبت طرحواره: فرم ثبت طرحواره (یانگ، 1993؛ به نقل از یانگ و همکاران، 2003) در مقایسه با کارت آموزشی، تکنیک پیشرفته‌تری است. با استفاده از کارت آموزشی، درمانگر و مراجع قبل از روبرو شدن مراجع با موقعیت خاص برانگیزاننده طرحواره، پاسخ‌های سالمی را طرح ریزی می‌کنند تا مراجع به هنگام نیاز، قبل یا در حین واقعه، آن را مطالعه کند. اما با استفاده از فرم ثبت طرحواره، مراجعان در سیر

راهبردهای تجربی (هیجانی)

تکنیک‌های هیجانی، مراجع را به تجربه و بیان جنبه‌های هیجانی مشکلاتش تشویق می‌کند. یکی از راهها برای انجام این کار این است که از مراجع خواسته شود چشمان ود را ببندد و تصور کند با شخصی که مستقیما هیجانهای وی به او مربوط است گفتگو می‌کند. آنها سپس تشویق می‌شوند که هیجانهای فرد را تا جایی که ممکن است در این گفتگوی دو جانبه بیان کند.
1. ارائه منطق این تکنیک: مراجعان قبل از این مرحله، پرسشنامه طرحواره یانگ را تکمیل نموده و در مورد آن با درمانگر به بحث پرداخته‌اند. آنها با کمک درمانگر فرضیه‌هایی را در‌مورد طرحواره‌های اصلی‌خود و‌چگونگی تعدیل آنها تدوین می‌کنند. کاربر روی تصاویر سازی ذهنی، که در قست بعد توضیح داده می‌شود، تکنیک قدرتمندی برای آزمون فرضیه‌هاست. مراجعان می‌توانند از نظر منطقی تجربه کنند که ممکن است طرحواره‌های خاصی از دوران کودکی در ذهن آنها شکل گرفته باشد. همچنین می‌توانند خاطراتی را از دوران کودکی خود به یاد می‌آورند و این احساسات و هیجانات را به مشکلات فعلی خود ربط دهند.
2. تصویر سازی ذهنی: اولین‌تکنیک برای‌فراخوانی طرحواره‌ها به‌یاد آوردن تجارب اولیه دوران کودکی با استفاده از تصویر سازی ذهنی است که اغلب با سطح بالایی از عواطف همراه است. تصویر ذهنی باید توسط خود مراجع و بدون هرگونه تلفیقی توسط درمانگر انجام گیرد. هدف، فراخوانی تصویرهای ذهنی اصلی- آنهایی که به هیجان‌های اولیه‌مثل خشم،‌غضب، شرم‌و عصبانیت‌مربوطند- است‌که به طرحواره‌های ناسازگار اولیه ربط دارند.
درمانگر معمولا به مراجع چنین آموزش می‌دهد: «چشم‌هایتان را ببندید و اجازه دهید تصویری در آسمان ذهنتان به پرواز درآید. این کار شبیه تماشا کردن یک فیلم در ذهنتان است، البته چیزی بیش از تماشای یک فیلم. می‌خواهم وقایع موجود در ذهنتان را طوری تجربه کنید که انگار دارید در آن فیلم بازی می‌کنید. هرچه می‌بینید برایم بازگو کنید.» درمانگر در پایان تصویر سازی ذهنی از مراجعان می‌خواهد چشم‌های خود را باز کنند و به این سوالات پاسخ دهند: «آیا تجربه‌ای شبیه به این موقعیت داشته‌اید؟ آیا‌این تصویر‌ذهنی برای‌شما معنایی‌هم داشت؟ فکر می‌کنی چه طرحواره‌ای به مضامین این تصویر ذهنی شباهت دارد؟» هدف این است که مراجع هیجان مرتبط با تصویر ذهنی و طرحواره مربوط به آن را تجربه کند و به نوعی تخلیه هیجانی دست یابد.
3. گفتگوی خیالی: گفتگوهای خیالی یکی از مهمترین تکنیک‌های تجربی فرآیند تعدیل و تغییر طرحواره‌هاست. به مراجع آموزش داده می‌شود در ذهن خود، هم با افرادی که در دوران کودکی باعث ایجاد طرحواره‌هایش شده‌اند و هم با کسانی که در زندگی فعلی منجر به تقویت طرحواره‌ها می‌شوند، گفتگو کند.
معمولا مهمترین نماد دوران کودکی، والدین هستند. لذا والدین نقش‌های اولی هستند که در گفتگوهای خیالی از آنها استفاده می‌کنیم. از مراجعان می‌خواهیم چشم‌هایشان را ببندند و یک خاطره از دوران کودکی خود که مربوط به طرحواره مورد نظر را به یاد آورند. سپس شواهد رد کننده طرحواره توسط درمانگر بیان شوند. به عنوان مثال، به مراجعانی که طرحواره نقص دارند آموزش داده می‌شود که تمام کودکان حق دارند به‌آنها احترام گذاشته شود، به آنها محبت شود، درک شوند یا مورد حمایت قرار بگیرند. آنها می‌توانند خشم‌خود را‌نسبت به والدین یا سایر افراد مهم زندگی‌شان ابراز کنند. گاهی اوقات مراجعن می‌گویند انجام این تمرین به شدت در آنها احساس گناه ایجاد می‌کند. آنها‌معتقدند ابراز‌خشم نسبت به والدین کار غلطی است. در صورت بروز چنین مواردی به‌آنها گفته می‌شود که، «این فقط یک تمرین است و ما با عصبانی شدن نسبت به والدینمان قصد نداریم به آنها بی احترامی کنیم. بلکه فقط به دلیل اشتباهات خاصی که آنها در سبک فرزند پروری خود مرتکب شده‌اند، از کارهای آنها عصبانی هستیم.» این کار به آنها کمک می‌کند تا این واقعیت را بپذیرند که دوران کودکی آنها ممکن است دردناک بوده باشد و نمی‌توانند آن را به طور کامل از ذهن خود پاک کنند، اما این امکان وجود دارد که بر آینده زندگی خود متمرکز شده و تا حد ممکن از زندگی با افراد مهم زندگی خود لذت ببرند و احساس رضایت بیشتری داشته باشند.
4. بحث و گفتگو در مورد وقایع فعلی: تکنیک دیگر برای برانگیختن طرحواره‌ها، بحث در‌مورد وقایع ناراحت کننده فعلی است که اخیرا در زندگی بیمار اتفاق افتاده‌اند. این کار از طریق سوال کردن از مراجع و بحث در مورد وقایع ناراحت کننده و گفتگو در مورد معنای این وقایع انجام می‌گیرد.
5. نوشتن نامه به والدین به عنوان تکلیف خانگی: یکی دیگر از تکنیک‌های تجربی که اغلب به عنوان تکلیف خانگی به مراجعان داده می‌شود، نوشتن نامه‌هایی به والدین یا افراد مهم‌زندگی آنهاست که در دوران کودکی و نوجوانی به آنها آسیب رسانده‌اند. منطق نوشتن نامه به والدین این است که مراجعان آنچه را در مورد والدین خود در نتیجه استفاده از فنون قبلی یاد گرفته‌اند جمع بندی کنند. مراجعان می‌توانند از نامه‌ها به عنوان‌فرصتی برای‌شناخت احساسات خود و‌بیان حقوقشان استفاده کنند. درمانگر می‌تواند به آنها پیشنهاد کند که در هر نامه به موضوع خاصی بپردازند: چیزی که والدین انجام داده‌اند (یا نداده‌اند) و به آنها آسیب زده است؛ چگونگی احساس مراجع نسبت به کارهای والدین؛ آرزوهایی که در آن زمان از والدین داشتند و در حال حاضر از والدین چه می‌خواهند (یانگ و همکارن، 2003؛ یانگ، وشیار و کلوسکو، ترجمه حمید پور و اندوز، 1386).

تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

هدف اصلی طرحواره درمانی، تغییر یا بهبود طرحواره‌هاست. طرحواره، همان طور که گفته شد، مجموعه‌ای از خاطرات، هیجانات، احساسات بدنی و شناخت‌ها هستند. بنابراین بهبود طرحواره باید به تغییر تمام ابعاد مربوط به طرحواره منجر شود. در این‌رویکرد درمانی‌افرد یاد می‌گیرند سبک مقابله‌ای کارآمد را جایگزین سبک مقابله‌ای کارآمد را جایگزین سبک مقابله‌ای ناکارآمد کنند. بنابراین فرآیند درمان مبتنی بر مداخلات شناختی، عاطفی و رفتاری است. اغلب، تغییر طرحواره‌ها دشوار به نظر می‌رسد. طرحواره‌ها به سختی در فرآیند درمان تغییر می‌کنند. افراد در برابر تغییر آنها‌مقاومت می‌کنند. بنابراین‌مقاومت کوششی‌برای حفظ یکپارچگی درونی و محافظت از‌خود است. تغییر طرحواره‌ها احتیاج به اراده قوی، انضباط دقیق و تمرین زیاد دارد. افراد در‌درمان با کمک درمانگر می‌توانند نشانه‌های طرحواره‌ای را بشناسند و آنها را تغییر دهند. پس از بهبود طرحواره‌ها می‌توانند به شیوه‌ای سالم رفتار کنند و نگرش آنها نسبت به خود، دنیای اطراف و آینده و روابط بین فردی‌شان بهتر خواهد شد (یانگ، 1999).
در طرحواره درمانی درمانگر به فرد کمک می‌کند انتخابهای سالم‌تری انجام دهد و الگوهای رفتارهای خود آسیب رسان و مخرب زندگی خود را کنار بگذارد. فرد یاد می‌گیرد با تصویر سازی ذهنی و ایفای نقش در جلسه درمان و خانه رفتارهای جدید انجام دهد. افراد کم کم از سبکهای مقابله‌ای ناکارآمد به شیوه‌های مقابله‌ای کارآمد تغییر وضعیت می‌دهند.

2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور
طرحواره‌هایی که اغلب اساس مقاومت در تغییر زوجینی هستند که نارکاآمدی را در روابط خود تجربه می‌کنند، در تجارب عمیق خانواده اصلی‌شان ریشه دارد. نظام باورهایی که زیر بنای چنین تجاربی است و تحت تاثیر پویایی‌های بین نسلی قرار دارد، اغلب نتیجه یادگیری اولیه و قدرت تاثیرات والدینی است (فریمن، 1999؛ داتیلیو، 2006).
اغلب طی جریان زوج درمانی، طرحواره‌های خشک هر زوج یا هر دوی آنان ظاهر می‌شود و در پیشرفت اصلاح الگوهای تعاملی منفی در ارتباط آنان اختلال ایجاد می‌کند. اگرچه بعضی از این طرحواره‌ها حاصل تجراب متنوع خانواده اصلی افراد هستند که طی جریان روابط جاری‌شان اتفاق می‌افتند، اما بعضی دیگر از تجاربی برداشت می‌شوند که فرد قبلا در روابط گذشته خود داشته است. برای مثال، مردی ممکن است این باور را حفظ کرده باشد که همسرش تمایل دارد طی مشاجراتشان به راحتی گریه کند و بنابراین انتظار دارد که او این کار را هر زمان که مشاجره دارند انجام دهد. این ممکن است در کل با طرحواره‌های عمومی و در مورد ویژگی‌های عاطفی زنان برابر باشد یا آن را بر مبنای روابط عاشقانه قبلی‌اش و آنچه درباره زنان طی جریان زندگی‌اش آموخته، قرار گرفته باشد. این طرحواره‌ها ممکن است در واقع بینی فرد و ادراک او از همسرش اختلال ایجاد کند.
به دلیل اینکه طرحواره‌ها در تجارب خانوادگی هر زوج از خانواده اصلی‌اش ریشه دارد، چالش‌های زیادی‌در درمان به وجود خواهد آمد. این طرحواره‌ها اساس فرهنگی دارند و در سالهای شکل گیری شخصیت فرد وضع می‌شوند و معمولا در برابر تغییر مقاوم هستند. نظام باورهایی که از خانواده اصلی هر فرد به وجود می‌آیند معمولا استحکام زیادی دارند و در طول دوره آسیب پذیری در زندگی فرد درونی شده‌اند (داتیلیو، a 2005، 2006) و‌وقتی کودک‌بسیار تاثیر پذیر است به وجود می‌آیند. والدین و دیگر مراقبان اصلی تاثیر قدرتمندی روی رشد نظام باورهای کودکان دارند، به‌ویژه هنگامی که باورهایی در حیطه پایه‌های فرهنگی قوی انتقال می‌یابد. برای مثال مفهوم رایج در میان بسیاری از فرهنگ‌های مدیترانه‌ای در نسل‌های گذشته این بود که زنان به عنوان خانه‌دار و مردان به عنوان نان آوران اصلی به خدمت گرفته شوند و این استانداردی بود که در بسیاری از ارزش‌های بین نسلی، نسل به نسل وجود داشت ( مک گلدریک، جی اردانو و گارسیا پرتو، 2005). اگرچه این استاندارد به نحو برجسته‌ای با تغییر در اشکال اجتماعی امروزی تغییر شکل داده، اما هر فرد از هر دو جنس‌هنوز این‌طرحواره را‌حفظ کرده‌اند که‌نقش زنان‌بیشتر با وظایف و مسئولیت‌های خانه‌داری مرتبط است و مخالف این هستند که زن بیرون از خانه شغلی برای خود داشته باشد. به طور مشابه، باورهای نقش جنسیتی سنتی معمولا مادران را به عنوان مسئول توزیع مهر و محبت در خانه به تصویر می‌کشد، در حالی که پدران ممکن است بیشتر به عنوان کسی که در خانه انضباط برقرار می‌کند در نظر گرفته می‌شود. این استانداردها دلیل‌تعارض در‌بسیاری از‌روابط امروزی بین زوجین است، خصوصا اگر زوج طرحواره‌های متفاوتی را حفظ کنند. برای بسیاری از زوجین امروزی، انتظارات نقش جنسیتی سنتی ممکن است هنوز توسط هر دو زوج شکل داده شود و هر دو به این نقش‌ها مایل باشند (اپستین، بوکوم و رانکین، 1993).
در تحقیقات بر بررسی طرحواره‌های زوجینی که از خانواده اصلی‌شان سرچشمه می‌گیرد، به ویژه آنهایی که به روابط زناشویی‌شان مربوط می‌شود و باید به لحاظ عقلانی، عاطفی و رفتاری کارآمد باشند، تاکید فراوانی شده است. (داتیلیو، 2006، a 2005، a 2001) بدلیل اینکه طرحواره‌ها استانداردهای وسیعی هستند که افراد آنها را در رابطه با روابط صمیمانه خود حفظ می‌کنند و به تعارض در رابطه‌شان مربوط می‌شود، بررسی آنها در حوزه خانواده درمانی مهم به نظر می‌رسد. به دلیل اینکه بسیاری از این طرحواره‌ها، در ذهن افراد به وضوح وجود ندارند و یا به صورت مفاهیم مبهمی از آنچه که هست یا آنچه باید باشد، هستند، از جمله خطر ساز ایجاد تعارض در روابط زناشویی به نظر می‌رسند (بک، 1988؛ اپستین و بوکوم، 2002). وقتی طرحواره‌ای در مورد روابط فرد با دیگران در اوایل زندگی به وجود می‌آید، امکان بیشتری وجود دارد که این طرحواره‌ها در سطح نیمه آگاه به کار بیفتند و به راحتی از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. یکی از اهداف خانواده درمانی شناختی- رفتاری این است که به زوجین (یا هر یک از اعضای خانواده) کمک می‌شود تا در یک محیط خانوادگی کارکرد بهتری داشته باشند؛ ادراکات، افکار، واکنش‌ها، احساسات و رفتار خود را شکل دهند و برای «چالش» با زندگی خانوادگی هدایت شوند (داتیلیو، 2006).
تجارب‌بالینی نشان‌می‌دهند که‌افراد در‌ارتباط با‌طرحواره‌های خود‌(فردی و خانوادگی) به دنبال راهبردها و فنونی برای تعدیل آنها هستند. طرحواره درمانی چندین تکنیک را معرفی می‌کند که درمانگر می‌تواند برای کمک به مراجع به منظور تعدیل طرحواره ناکارآمدش از آنها استفاده کند. این تکنیک‌ها به سه گروه راهبردی شناختی، راهبردهای تجربی، الگو شکنی رفتاری و راهبردهای بین فردی تقسیم می‌شوند که هدفشان اصلاح یا تعدیل طرحواره‌ها، سبک‌های مقابله‌ای و ذهنیت‌هاست (یانگ و همکاران، 2003).

طرحواره درمانی

در روان شناسی و روان درمانی، طرحواره می‌تواند معمولا به عنوان مبنایی برای فهم تجارب زندگی شخص در نظر گرفت شود. یک تصور مهم مرتبط با روان درمانی این است که طرحواره‌ها از اوایل زندگی تشکیل می‌شوند، در طول زندگی تداوم می‌یبابند و حتی وقتی که خیلی مناسب نیستند بر تجارب زندگی آینده تاثیر می‌گذارند. این به نیاز ما برای ثبات شناختی اشاره دارد. با این تعریف طرحواره‌ها می‌توانند مثبت یا منفی و سازگار یا ناساگاز باشند و می‌توانند در کودکی یا بعدا شکل گرفته باشند (یانگ و فلاناگان، 1998؛ گیبسون، 2004).
طرحواره درمانی، یک درمان ترکیبی و نوین است که به وسیله یانگ و همکاران (1999- 1990) براساس‌مفاهیم و درمان شناختی- رفتاری رشد یافت. درمان، ترکیبی از عناصر رویکردهای رفتاری- شناختی، دلبستگی، گشتالت، روابط موضوعی، ساختار گرایی و روان کاوی است. طرحواره درمانی یانگ (1990) شامل ارزیابی طرحواره‌ها با یک پروتکل درمانی است. یانگ معتقد است که طرحواره الگوی ثابت و دراز مدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی نیز ادامه یافته است. ما از طریق این طرحواره‌ها به جهان نگاه می‌کنیم. معمولا این طرحواره‌ها به غیر از بافت درمانی در جای دیگری تغییر نمی‌کنند. حتی موفقیت قاطع در زندگی نیز برای تغییر آنها کافی به نظر نمی‌رسد. در این خصوص درمان می‌تواند شامل این باشد که به افراد کمک کند تا طرحواره‌های خود را پذیرفته و جهت آنها را به سوی جنبه‌های مثبت تغییر دهند. طرحواره درمانی به دو مرحله تقسیم می‌شود:

2-5-12- الف) شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه
بخش‌اول درمان‌ارزیابی جامع‌مشکل مراجع است. مهمترین هدف این ارزیابی، شناخت طرحواره‌هایی است‌که در‌ساختار شناختی‌فرد مهمترین‌طرحواره‌ها محسوب می‌شوند. اولین هدف طرحواره درمانی، آگاهی روان شناختی از وجود آنهاست. درمانگر به مراجع کمک می‌کند تا طرحواره‌هایش را بشناسد و نسبت به خاطرات دوران کودکی، هیجانات، شناخت‌ها، احساسات‌بدنی و سبک‌های مقابله‌ای مرتبط‌با طرحواره‌ها آگاهی پیدا کند. هدف درمان افزایش کنترل هوشیارانه بر روی طرحواره‌ها و تضعیف خاطرات،‌ هیجانات، شناخت‌ها و رفتارهای مرتبط با طرحواره‌هاست. بنابراین درمان شامل مداخله‌های شناختی، عاطفی، رفتاری و بین فردی است. طرحواره‌ها به سختی تغییر پیدا می‌کنند. چون ما نمی‌توانیم خاطرات مربوط به آنها را از دوران کودکی از بین ببریم. طرحواره‌ها هرگز به طور کامل از بین نمی‌روند بلکه وقتی بهتر شدند کمتر فعال می‌شوند (یانگ و همکاران، 2003).
اصل‌مهم در طرحواره درمانی‌شناسایی طرحواره‌های واقعی‌مراجعان است. شناسایی طرحواره‌های مراجع از طریق تکمیل پرسشنامه طرحواره یانگ YSQ- فرم کوتاه (یا بلند) توسط وی صورت می‌گیرد. این پرسشنامه ترکیبی از مجموعه جملات خود- گزارش دهی مرتبط با طرحواره‌های ناکارآمد اولیه است.
گام‌اول در‌فرآیند شناسایی طرحواره‌ها، آموزش به فرد در مورد ماهیت طرحواره‌های ناکارآمد اولیه، حوزه‌ها، فرآیندها و سبک‌های طرحواره‌ای به منظور گسترش فهم کاملی از مساله و موضوع اصلی است. این کار به مراجع و درمانگر کمک می‌کند تا درباره مفهوم سازی مسئله و طرح درمانی در یک بافت طرحواره‌ای موافقت کنند. زمانی که افراد، طرحواره‌ها و سبک‌های مقابله‌ای خود را بشناسند، می‌توانند تا حدود زیادی بر رفتارهای خود کنترل داشته باشند. آنها می‌توانند اراده خود را نیز با تمرین افزایش دهند.
گام‌دوم در شناساسیی طرحواره‌ها این است که رفتارهای ناشی از طرحواره را مورد شناسایی قرار دهیم. رفتارهای ناشی از طرحواره فرآیندهایی هستند که افراد آنها را یاد می‌گیرند و برای مقابله و سازگاری با محیط براساس ادراکهای شخصی که از این طرحواره‌ها ناشی می‌شوند به کار می‌برند. هر رفتار ناشی از طرحواره بسته به عملکرد آن می‌تواند به تداوم، اجتناب و جبران طرحواره تقسیم شود. این رفتارها همزمان با اینکه طرحواره‌ها را حفظ می‌کنند به فرد اجازه می‌دهند از برانگیخته شدن طرحواره اجتناب کند و با کمترین آشفتگی ممکن درجان پیرامون عمل کند.
گام‌سوم در‌شناسایی طرحواره‌ها، مفهوم‌سازی مشکل‌فرد در قالب طرحواره می‌باشد. وقتی درمانگر توانست این طرحواره‌ها را شناسایی کند و چگونگی بروز آنها در گذشته و حال را مشاهده نماید، آنها را خلاصه کرده و برای مفهوم سازی آنها از فرد بازخورد می‌گیرد (یانگ، 1999).

خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه -سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد

. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه‌باورها و‌احساسات غیر شرطی درباره خودمان، دنیای اطرافمان و آینده‌مان هستند.
2. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه خودشان را حفظ می‌کنند. بنابراین در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. این طرحواره‌ها براساس عادت کار می‌کنند و وقتی با چالش روبرو می‌شوند، فرد برای اثبات درستی و حفظ آنها، اطلاعات را تعریف می‌کند. فرد به طور خودکار کارهایی انجام می‌دهد تا طرحواره‌ها را سالم نگه دارد. افراد طرحواره‌ها را به عنوان حقیقت مطلق می‌نگرند و بنابراین این طرحواره‌ها فرآیند تجارب بعدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طرحواره‌ها نقش اساسی در شیوه تفکر، احساسات و اعمال افراد دارند. آنها به گونه‌ای عجیب باعث می‌شوند که افراد ناخواسته در زندگی بزرگسالی‌شان شرایط دوران کودکی را که برایشان آسیب زا بوده است احیا کنند.
3. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز مشکلات و ناراحتی‌هایی نظیر افسردگی، تنهایی، روابط‌زناشویی و‌بین فردی مخرب، بی کفایتی و ….. می‌شوند. همه طرحواره‌های ناکارآمد اولیه مخرب هستند و موجب تجارب منفی بعدی می‌شوند.
4. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه معمولا توسط وقایعی در محیط فعال می‌شوند که به آن طرحواره‌های خاص مربوط هستند.
5. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه‌از تعامل‌خلق و خوی خطری کودک با تجارب ناکارآمد او‌با والدین، خواهر و برادران و همسالان در طی سالهای اولیه رشد به وجود می‌آیند. طرحواره‌ها در اوایل کودکی و به عنوان واقعیتی که مبتنی بر تصویر محیط دوران کودکی است، شکل می‌گیرند. به تجربه ثابت شده است که طرحواره‌های افراد به طور دقیق منعکس کننده فضای محیط اولیه آنهاست.
6. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه‌الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که رفتارهای ناکارآمد به عنوان پاسخ‌هایی به طرحواره‌ها به وجود می‌آیند.
7. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه طرح و نقشه یا محتوایی نافذ و گسترده دارد.
8. طرحواره‌ها متشکل از خاطرات، هیجانات، شناخت‌ها و احساسات بدنی هستند.
9. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه در سطح هوشیاری یا نیمه هوشیاری قرار دارند (استالارد، 2007؛ یانگ و همکاران، 2003؛ یانگ، 1992؛ ترجمه صاحبی و حمید پور، 1384).
تجارب بالینی پیشنهاد می‌کنند که طرحواره‌های محوری آسیب پذیر غالبا طی سالهای اولیه زندگی یک فرد و به عنوان نتیجه‌ای از شکست مراقبان بزرگسال در تایید و پذیرش احساسات و تجارب فرد به خصوص در ارتباط با نیازهای محوری‌اش مانند دلبستگی، به وجود آمده‌اند (بالبی، 1969؛ به نقل از داتیلیو، 2006). این طرحواره‌های محوری آسیب پذیر ممکن است از طریق رویدادهای فشار زا را در زندگی فرد بزرگسال ایجاد شده باشند. فردی که آسیب پذیری طرحواره‌ها را تحمل می‌کند تا حد امکان به راهبردهای مقابله‌ای حمایتی یا راهبردهایی برای برخورد با موقیت‌های دشوار و حیاتی زندگی که طرحواره‌های آسیب پذیر را به وجود می‌آورند، نیاز خواهند داشت (داتیلیو، 2006).
با این‌وجود افراد در ابتدای زندگی خود برای انطباق با طرحواره‌ها، رفتار و سبک‌های مقابله‌یا ناکارآمدی را می‌سازند تا هیجانات شدید و ناراحت کننده‌ای را تجزیه نکنند. سبکهای مقابله‌ای در اغلب موارد به تداوم طرحواره‌ها کمک می‌کنند. در طرحواره درمانی (که در قسمت بعد در مورد آن توضیح داده خواهد شد) بین طرحواره‌های ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای تفاوت وجود دارد. طرحواره شامل خاطرات، هیجانات و احساسات بدنی و شناخت‌ها هستند و پاسخ‌های رفتاری را شامل نمی‌شوند. در واقع رفتار جزء طرحواره به حساب نمی‌آید، بلکه بخشی از سبک‌های مقابله‌ای است که از طرحواره‌ها نشات می‌گیرد. مهمترین سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد عبارتنداز:
1. تسلیم طرحواره
افراد چون می‌پذیرند که طرحواره درست است، تسلیم طرحواره خود می‌شوند و هیچ گاه سعی نمی‌کنند که آن را تغییر داده و یا از آن اجتناب کنند. آنها با رفتارهای ناشی از طرحواره سعی می‌کنند آن را تداوم ببخشند و حفظ نمایند و به اعمالی دست می‌زنند که طرحواره‌های آنان را تقویت نماید و به آن طرحواره صحه بگذارد.
2. اجتناب از طرحواره
افرادی که از این سبک استفاده می‌کنند سعی دارند زندگی خود را بگونه‌ای سازمان دهند که طرحواره هیچ گاه فعال نشود. آنها سعی می‌کنند با ناآگاهی زندگی کنند به طوری که انگار‌اصلا این طرحواره را ندارند. از تفکر درباره طرحواره اجتناب می‌کنند. تصاویر ذهنی ناشی از طرحواره را بلوکه کرده و در صورت ظهور تصاویر ذهنی سعی دارند آنها را از ذهن خارج کنند. اصلا نمی‌خواهند طرحواره را احساس یا درک کنند. آنها‌معمولا از موقعیت‌های برانگیزاننده‌طرحواره اجتناب‌کنند. از‌اکثر موقعیت‌هایی که نسبت به آن احساس آسیب پذیری دارند، دوری می‌کنند. برای مثال ممکن است فراموش کنند تکالیف خانگی خود را انجام دهند یا عواطف خود را ابراز نمی‌کنند و در جلسه‌های درمان فقط مسائل کم اهمیت را مطرح می‌کنند.

3. جبران طرحواره
افراد‌در این‌سبک از‌طریق افکار، احساس‌و رفتارهای خود‌سعی می‌کنند‌با طرحواره‌های خود مبارزه کنند. آنها تلاش دارند با دوران کودکی خود متفاوت باشند؛ اگر در کودکی احساس حقارت می‌کرده‌اند، اکنون سعی می‌کنند خود را فردی کامل و بی نقص نشان دهند؛ اگر در کودکی وابسته و تحت کنترل دیگران بوده‌اند، اکنون سعی می‌کنند مستقل باشند و دیگران را تحت کنترل بگیرند؛ اگر با آنها بد رفتاری شده است اکنون با دیگران بد رفتاری می‌کنند؛ اگر مورد تنبیه واقع شده‌اند، الان دیگران را تنبیه می‌کنند. آنها به هنگام مواجه با طرحواره‌های خود به آن حمله می‌کنند. جبران طرحواره تلاش تقریبا مثبتی بر علیه طرحواره‌های منفی است که به جای تغییر و بهبود طرحواره باعث تداوم طرحواره فرد می‌شوند.
در نظریه یانگ بین سبک‌های مقابله‌ای تفاوت وجود دارد. پاسخ‌های مقابله‌ای، تمام پاسخ‌هایی است که در خزانه رفتاری فرد وجود دارد. اما سبک مقابله‌ای مجموعه‌ای از‌پاسخ‌های مقابله‌ای هستند‌که فرد‌آنها را‌به منظور‌اجتناب، تسلیم‌و جبران طرحواره‌ها استفاده می‌کند. بنابراین پاسخ‌های مقابله‌ای، راهبردهای رفتاری هستند که به وسیله سبک‌های مقابله‌ای (اجتناب، تسلیم و جبران) خود را نشان می‌دهند. (جدول 3-2).

گوش به زندگی بیش از حد و بازداری

از دیدگاه یانگ و همکارانش (2003) افرادی که طرحواره‌هایشان در این حوزه قرار دارد، احساسات و تکانه‌های خود انگیخته را واپس زنی می‌کنند. بدین معنی که تلاش می‌کنند طبق قواعد انعطاف ناپذیر و درونی شده خود رفتار کنند؛ ولو به قیمت از دست دادن خوشحالی، ابزار‌عقیده، آرامش خاطر، رابطه صمیمی با دیگران و سلامتی. طرحواره‌های این حوزه عبارتند از:
15. منفی گرایی/ بدبینی. این افراد منفی گرا و بدبین هستند. بدین معنی که همیشه و همه جا بر جنبه‌های منفی زندگی مثل مرگ، طلاق، فقدان، ناامیدی، خیانت و تعارض توجه می‌کنند و جنبه‌های مثبت زندگی را کمرنگ جلوه می‌دهند. انتظار دارند در بسیاری از حوزه‌ها مانند شغل، تحصیلات، ازدواج و موقعیت‌های بین فردی وقایع خطرناکی برای آنها اتفاق بیفتد. این افراد احساس آسیب پذیری می‌کنند که اگر در زندگی زناشویی، شغلی و تحصیلی‌شان اشتباهاتی رخ دهد باعث یک فاجعه خواهد بود و همین اشتباه منجر به عدم رضایت زناشویی و به دنبال آن درگیری و طلاق، ورشکستگی مالی و از دست دادن شغل یا از بین رفتن پیشرفت تحصیلی می‌شود.
16. بازداری هیجانی. این افراد از صحبت کردن درباره هیجاناتشان به شدت گریزانند. آنها به جای اینکه هیجانی باشند در موقعیت‌های مختلف از لحاظ عاطفی بی تفاوتند و به جای آن خود انگیختگی هیجانی دارند. این افراد ابراز خشم و پرخاشگری و هرگونه احساس منفی را بازداری می‌کنند و هیجانات مثبت مانند خوشحالی، محبت، برانگیختگی جنسی، نشاط و شادابی را نیز نشان نمی‌دهند و به جای آن بر عقلانیت و حذف هیجانات تاکید می‌ورزند. شایع‌ترین ریشه تحولی شکل گیری این طرحواره این است که افراد به محض بروز خود انگیخته هیجان‌های خود از سوی والدین یا دیگر افراد مهم زندگی، به شدت شرمسار شده‌اند. این طرحواره در بستر خانواده به وجود می‌آید. افراد دارای این طرحواره اغلب درگیر روابط عاشقانه با فردی می‌شوند که هیجانی و تکانشی است (به طور مثال خانمی که یاد گرفته بود خود نمایی کار بدی است، با مردی ازدواج کرد که لباس‌های پر زرق و برق می‌پوشید و به جاهای لوکس و گران قیمت می‌رفت. این خانم توضیح داد که «وقتی با او هستم، اجازه دارم این جوری لباس بپوشم.»). متاسفانه گاهی اوقات، ویژگی‌هایی که اوایل ازدواج زوجین را خیلی شیفته یکدیگر می‌کند، به تدریج جذابیت خود را از دست می‌دهند.
17. معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی. این افراد باور دارند که شخص باید برای رسیدن به معیارهای درونی و افراطی درباره رفتار و عملکرد خود کوشش فراوانی انجام دهد، که این عمل معمولا برای جلوگیری از انتقاد صورت می‌گیرد. این افراد معتقدند هر کاری که انجام می‌دهند ناقص است و باید بیشتر تلاش کنند و بر ارزش‌هایی نظیر منزلت، ثروت و قدرت تاکید دارند و از مراودات اجتماعی، نشاط و شادمانی‌غافل هستند. این‌افراد در کودکی دارای‌والدینی بوده‌اند که هرگز از رفتارهای فرزندانشان راضی نمی‌شده و عشق و محبت را به شرط موفقیت به کودکان‌نشان داده‌اند. باورهای این افراد به طور معمول در موارد زیر بروز می‌کند:
الف) بی نقص گرایی
ب) قوانین غیر قابل انعطاف و «بایدها»؛ معیارهای بالا و غیر واقع بینانه
ج) احساس از دست دادن زمان یا کمبود وقت
د) اشتغال ذهنی در مورد اثر بخشی و موفقیت
18. تنبیه. کسی که این طرحواره را دارد باور دارد که به خاطر اشتباهات و گناهان خود باید شدیدا تنبیه شود. این افراد معمولا به سختی از اشتباهات خود و دیگران چشم پوشی می‌کنند، به این دلیل که عیب و نقص دیگران را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند با آنها همدلی نمایند. کسی که این طرحواره را دارد معمولا نسبت به شخصی که مرتکب اشتباه شده است (خود یا دیگران) گرایش به بروز خشم، ناشکیبایی، تنبیه و بی صبری دارد. اگر این تنبیه متمایل به خود شخص باشد فرد معمولا خشم خود را سرکوب می‌کند و سرکوبی این خشم منجر به بیماری‌های روانی مانند افسردگی و بیماری‌های جسمانی مانند فشار خون می‌شود.

معطوف به دیگری بودن

یانگ و همکاران (2003) معتقدند افرادی که طرحواره‌هایشان در این حوزه قرار دارد به جای رسیدگی به نیازهای خود به دنبال ارضای نیازهای دیگران هستند. آنها این کار را برای دستیابی به تایید، تداوم رابطه هیجانی یا اجتناب از انتقام انجام می‌دهند. این افراد در دوران کودکی معمولا آزاد نبوده‌اند تا از تمایلات طبیعی‌شان پیروی کنند و در بزرگسالی به جای اینکه از درون جهت دهی شوند از محیط بیرونی تاثیر پذیرفته و از خواسته‌های دیگران تبعیت می‌کرده‌اند. در اکثر این خانواده‌ها والدین به جای توجه و اهمیت قائل شدن به نیازهای منحصر به فرد کودک، بیشتر نیازهای هیجانی یا منزلت اجتماعی خود را مهم می‌دانستند. طرحواره‌های این حوزه عبارتنداز:
12. اطاعت. فرد دارای این طرحواره باور دارد برای اینکه از پیامدهای منفی اجتناب کند باید کنترل خود را به دیگران بسپارد. اغلب، این افراد می‌ترسند که دیگران خشمگین شده و طردشان کنند. از این رو ترجیح می‌دهند خودشان را به دیگران تسلیم کنند. این افراد تمایلات و احساسات خود را نادیده می‌گیرند. واگذاری افراطی کنترل خود به‌دیگران و اطاعت از آنها به این دلیل که فرد تحت فشار شدید احساسات خود قرار دارد، از ویژگی‌های افراد دارای این طرحواره است. این عمل معمولا برای اجتناب از خشم، محرومیت، احساس تلافی جویی و انتقام صورت می‌گیرد. دو شکل عمده این طرحواره عبارتند از:
الف) اطاعت از نیازها: سرکوبی نیازها، تمایلات‌و ترجیعات خود و اطاعت از نیازهای دیگران.
ب) اطاعت از هیجانها: سرکوبی هیجانی خود و اطاعت از هیجانهای دیگران.
فرد دارای این احساس است که تمایلات، عقاید و احساسات او اعتبار و ارزش ندارد و برای دیگران و خودش مهم نیست. تجلی این حالت با حساسیت بیش از حد نسبت به احساسات مثبت دیگران مشخص می‌شود. این طرحواره بیشتر در افرادی دیده می‌شود که والدین آنها بیش از حد آنها را کنترل می‌کرده‌اند. به همین خاطر از موقعیت‌هایی که ممکن است تحت کنترل دیگران قرار بگیرند یا ممکن است گیر دیگران بیفتند، اجتناب می‌ورزند. آنها معمولا از روابط عاشقانه دراز مدت دوری می‌کنند. با این وجود اغلب همسری را برمی‌گزینند که کنترل گر بوده و در نتیجه دچار «جذابیت طرحواره‌ای» می‌شوند. بدین معنی اگر همسر فرد سلطه گر باشد از طریق جذابیت طرحواره‌ای می‌تواند باعث تداوم طرحواره‌ای شود.
13. ایثار. در این طرحواره فرد نیازهای خود را برای کمک به دیگران فدا می‌کند؛ تمرکز افراطی بر ارضای نیازهای دیگران در زندگی روزمره، به طوری که از رضایت مندی خود فرد جلوگیری می‌شود. این افراد وقتی به نیازهای خود توجه می‌کنند، اغلب احساس گناه می‌کنند. برای اجتناب از این احساس گناه آنها نیازهای دیگران را بر نیازهای خود مقدم می‌شمارند. این افراد اغلب از کمک کردن به دیگران لذت می‌برند. زیرا احساس می‌کنند عزت نفسشان افزایش یافته است. این افراد معنای زندگی خود را در کمک به دیگران می‌دانند و اغلب خود و نیازهای‌شان را فراموش کرده‌اند. آنها معمولا آنقدر به دیگران خدمت می‌کنند که در پایان به ضرر خودشان تمام می‌شود.
14. پذیرش جویی/ جلب توجه. این افراد تاکید افراطی در دستیابی به تایید، توجه، بازشناسی یا شایستگی از سایر افراد دارند به گونه‌ای که از تحول یک هویت واقعی و ایمن جلوگیری می‌کند. عزت نفس این افراد بیشتر به واکنش‌های دیگران وابسته است تا تمایلات و رغبت‌های خود شخص. این افراد معمولا اعمالی انجام می‌دهند که مورد توجه و تایید دیگران باشند و در عین حال از آن اعمال هیچ گونه لذتی هم نمی‌برند. این‌افراد اغلب‌از زندگی‌رضایتی ندارند و نسبت به طرد بیش از حد حساسند.