محققان براي آساني در سنجش، همچنين عملياتي كردن مفهوم کيفيت زندگی زناشویی، آن را به چهار بٌعد اساسي تقسيم كرده‌اند كه عبارتند از:
الف) جاذبه: عبارت است از جنبه‌اي از يك شئ، يك فعاليت يا يك شخص، كه بر‌انگيزانندة پاسخ‌هاي نزديكي‌ در ديگران باشد؛ تمايلي براي نزديك شدن به يك شي، فعاليت يا شخص. در کيفيت زندگی زناشويي جاذبه‌هاي بدني و جنسي انسان مد نظر قرار گرفته است.
ب) تفاهم: ارتباطي مبتني بر پذيرش دوسويه، راحت و بدون تنش و دغدغة خاطر كه بين دو نفر برقرار مي‌شود.
ج) نگرش: نوعي سوگيري عاطفي دروني كه عمل يك فرد را تبيين مي‌كند. در اصل، اين تعريف در برگيرندة قصد و نيت فرد ‌است.
د) سرمايه‌ گذاري: منظور از اين عبارت آن است كه هر يك از زوج‌ها براي بهتر ساختن رابطه و نيز خوشايندي طرف مقابل، كارهايي را انجام مي‌دهند و يا از انجام آن خود‌داري مي‌كنند. به بيان ديگر، مقابله به مثل كردن، هنگامي كه رفتار طرف مقابل پاداش‌دهنده است و خودداري از انجام عمل متقابل، هنگامي كه رفتار وي پاداش‌دهنده نيست (مرادي، 1379).
در تقسیم بندی دیگری اجزای تشکیل دهنده کيفيت زندگی زناشویی را اینگونه نام برده اند: عشق، همدلی، محبت، صمیمیت، تعهد، احساس مسئولیت، وفاداری و جانب داری و اعتقاد و اعتماد. در ادامه به بررسی تفصیلی هریک از این مولفه ها پرداخته می شود.
ستیر (1998) معتقد است که عشق بين دو جنس مخالف مهمترين پاداش و بهترين احساسي است که هر آدمي مي¬تواند تجربه کند. بدون عشق و علاقه و همچنين بدون برخورداري از علاقه ديگران جسم و روح انساني پژمرده مي‌شود و مي¬ميرد. در درون عشق و عاشقي گرايش طبيعي و عشق موجود در ميان دو دلداده، بسياري از گرفتاري¬ها را حل مي¬کند. زن و شوهر انگار که يک روح در دو بدن هستند. اشعه پر نفوذ عشق با ذوب تفاوت‌هاي اخلاقي به خواسته¬ و هدف¬هاي متفاوت به ايجاد احساس هم¬دردي و مهر و نوع دوستي کمک مي‌کند (ستیر،1998؛ نقل از باگاروزی،1387).
عشق مجموعه¬اي از احساسات مثبت نسبت به طرف مقابل است، از نظر ماهيت اين احساسات شامل توجه، مراقبت، صميميت و نزديکي انگيختگي و روابط حسنه است. دوست داشتن و مورد توجه قرار گرفتن مطمئناً از جمله غني¬ترين تجربه¬هاي مردم هستند و به اين کيفيت ساير امتيازات زندگي مشترک يعني صميميت، با هم بودن، رسيدگي به يکديگر، امنيت عاطفي و خيلي جنبه¬هاي ديگر بيفزايید تا بر شدت تحير شما اضافه شود و مي¬بينيد که کسي هست که روح خسته¬تان را آرام بخشد، با يأس¬ها و دلتنگي¬هايتان در مي¬ستيزد و با شما در هيجان زندگي و اتفاقات خوشايند آن سهيم مي-گردد. احساس عشق، البته يکي از زيباترين و لطيف¬ترين احساساتي است که داريم و به ندرت کساني پيدا مي¬شوند که بتوانند از اشتياق لذت و هيجان و نشاط ناشي از عشق يا وجود رويه آن که نرسيدن به وصال و يأس و نااميدي است چشم بپوشد (بک، 1378).


دیدگاهتان را بنویسید