فلسفه آفرينش :
به طور كل اين فكر كه عالم چگونه بوجود آمده و فلسفه آفرينش انسان چيست، هميشه فكر انسان را به خود مشغول كرده است. حال انسان اگر بخواهد فلسفه آفرينش انسان را بررسي كند، بايد ابتدا فلسفه آفرينش عالم را براي او معلوم شود.
اگر انسان به قرآن كريم و روايات ائمه معصومين (عليهم السلام) نيك بنگرد، مي بيند كه خدا در قرآن كريم و ائمه در روايات معتبر خود فرموده اند، عالم فلسفه وجودي و آفرينش آن تكامل است.
به طور كل سير عالم به سوي تكامل است كه ما اين سير تكاملي را مي توانيم در روي زمين از نباتات و گياهان گرفته تا تمام موجودات، مشاهده كنيم.
• عمل موجود ذي الشعور براي يكي از اين سه هدف مي باشد :
1 – براي نفع خود
2. براي نفع خود و ديگري
3 – براي نفع ديگري
در مورد خداوند 2 مورد اول متصور نيست و محال است ، چرا كه خداوند بي نياز مطلق است و خداوند براي به تكامل رسيدن انسانها، انسان را آفريد و زمينه هاي تكامل را براي او فراهم كرد. پس فلسفه آفرينش انسان كه جزئي از عالم است، از فلسفه آفرينش عالم جدا نيست. انسان براي رسيدن به كمال آفريده شده است، كه كمال او در بندگي خداوند است.

اهداف ازدواج :
معمولاً هدف از ازدواج مختلف است ولي به طور كلي تقريباً سه محور اهداف مشتركي را مي توان بيان كرد.
1 – نجات از سرگرداني و تشكيل خانواده
2 – ارضاي نياز جسماني
3 – تداوم نسل
* خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : براي شما همسراني آفريديم تا با آنها انس بگيريد.
* امام علي (عليه السلام) در اين باره مي فرمايند : تزويج كنيد كه سنت رسول خدا است
* امام رضا (عليهم السلام) در اين باره مي فرمايند :‌هيچ كس فايده اي بدست نياورد، كه بهتر از همسر شايسته باشد. همسري كه وقتي به او نگاه مي كند، شادمانش مي گرداند و درغياب او نفس خودش و مال او را نگهداري مي نمايد.
علاوه بر اين ويژگي ها، انسان هاي مؤمن و معتقد ويژگي هاي ديگري را نيز در نظر مي گيرند ، آنه علاوه بر اينكه يك زندگي مشتركي را مي پذيرند و مسؤوليت فردي و اجتماعي را برعهده مي گيرند، سعي مي كنند به واسطه اين ازدواج از گناه به دور باشند و با عمل شايسته و صالح به خدا نزديكتر شوند.
• پيامبر (صلی الله عليه و آله) مي فرمايند : وقتي اراده كنم تمام خوبيهاي دنيا و آخريت را براي شخص مسلمان جمع كنم به او قلبي خاشع و زباني ذكر و بدني كه بر بلاها صابر باشد، عطا مي كنم و همسر مؤمني به او مي دهم كه هر وقت به او نگاه مي كند خشنودش سازد و در غياب او حافظ نفس خويش و مال او باشد.