نياز انسان به ازدواج :
نظام آفرينش بيهوده و بي هدف آفريده نشده است، بلكه بر اساس حكمت بوجود آمده است.
انسان هم بر اساس حكمت آفريده شده است و داراي اهدافي مي باشد. زندگي انسان بر اساس و اهداف تعريف شده نيازهايي دارد كه اين نيازها عبارتند از :
1. نيازبه ارضاي غريضه جنسي
2. آرامش رواني
3. حفظ دين
4. حفظ نسل
پودمان آداب و معاشرت و آئين همسرداري
نياز انسان به ازدواج

ارضاي نياز جنسي :
انسانها در برخورد با ارضاي نياز جنسي به سه نوع عمل مي كنند.
1. بعضي افراد اين غريضه را سركوب و از آن صرف نظر مي كنند.
2. بعضي آزادانه و بدون محدوديت دنبال كاميابي هستند و مفاسد اجتماعي در اين نوع نهفته است.
3. بعضي براي قوام زندگي و بقاي نسل تن به ازدواج مي دهند، كه اسلام نوع سوم را توصيه مي كند.

آرامش رواني :
يكي ديگر از اهداف انسان آرامش رواني اوست. آرامش رواني انسان با ازدواج ايجاد مي شود.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : بلاخره اگر انسانها زندگي را تشكيل دادند، هم آرامش رواني و هم از محبت برخوردار مي شوند.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : از نشانه هاي او (خداوند) اين است كه از همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و ميان شما دوستي و مهرباني قرار داد. همانا در اين كار نشانه هايي است براي گروهي كه تفكر مي كنند.
سوره روم آيه 30
• خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : زنان لباس همسران و شما همسران لباس آنها هستيد.
پس متوجه مي شويم، همانطور كه لباس باعث پوشيده شدن عيوب انسان مي شود و زيبايي و كمال در او ديده مي شود، همانطور هم با ازدواج عيوب و نقايص انسان برطرف مي شود، و زيبايي و كمال در او آشكار مي شود.

حفظ دين :
ازدواج باعث حفظ دين افراد مي شود، ازدواج در دين اسلام يك امر مؤكد و استحبابي است ، حال اگر انسانها به گناه بيافتند و يا مسائل ديگري براي آنان پيش بيايد، اين امر واجب مي شود. اين امر ممكن است گاهي بر اساس نذر و قسم نيز واجب شود. حضرت محمد(ص) درباره حفظ دين مي فرمايند : هر كس دوست دارد خدا را با طهارت و پاكيزگي ملاقات كند، با داشتن همسر او را ملاقات مي كند.
بحارالانوار جلد 103 – ص 220
حفظ نسل : انسان براي حفظ نسل خود ازدواج مي كند خداوند در قرآن كريم مي فرمايند: خداوند براي شما از جنس خودتان همسراني قرار داده و از همسرانتان براي شما فرزندان و نوه هايي بوجود مي آورد.
سوره نمل آيه 72
تكامل انساني :
تكامل موجودات بر حسب ذات آنها متفاوت است، تكامل نباتات و تكامل حيوانات با تكامل انسانها متفاوت است. تكامل يك درخت به اين صورت است كه املاح و آب را از زمين و نور را از خورشيد گرفته و آنها را تبديل به ميوه مي كند و آن را در اختيار انسان قرار مي دهد.
تكامل حيوان به اين صورت است كه از علاقه استفاده كرده و آن را تبديل به شير – گشوت و مواد مصرفي ديگر كرده و در اختيار انسان قرار مي دهد.
انسان به خاطر اينكه اشرف مخلوقات است تكامل او نيز فرق مي كند، براي تكامل انسان خداوند علاوه بر اينكه پيام تكامل را تا حد زيادي به صورت عقل در وجود او تعبيه كرده است، به آن بسنده نكرده است بلكه پيامبران و حجتهاي بيروني را براي وي قرار داده است كه بر اساس اعتقاد ما 124000 پيامبر و راهنما از جانب خداوند متعال براي راهنمايي بشر آمده است.
همانطور كه گفته شد، سير عالم به سوي تكامل است، خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : پروردگار ما آن خدايي است كه هر چيزي پس از آفرينش او هدايت او را هم عطا كرد و ارزاني داشت.