انتخاب همسر :
انتخاب همسر از اهميت زيادي برخوردار است ، چرا وقتي انسان همسري برمي گزيند، مي بايست يك عمر را در كنار وي در غم و شادي بگذراند، از او تأثير بگيرد و بر او تأثير بگذارد.

• آزادي انتخاب همسر :
در اسلام از ازدواجهاي اجباري جلوگيري شده است. چرا كه ، چه زن و چه مرد بايد هر كس كه به او علاقه دارد ازدواج كند.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : با زني كه خودت دوست داري ازدواج كن و زني را پدر و مادرت پسنديده اند، رها كن .
• در انتخاب همسر روايتي نقل شده است : جواني نزد امام صادق رفت و گفت : پدر و مادرم دختري را براي من در نظر گرفته اند كه من ميلي به آن ندارم، فرمودند : با زني ازدواج كن كه خودت بر آن ميل و علاقه داري .
• دقت مرد در انتخاب همسر : مرد بايد دقت كند، زني صالح و شايسته انتخاب كند، چرا كه از او فرزنداني بوجود مي آيد كه تحت تأثير تربيت او قرار مي گيرند.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : زن مانند گردنبند است ، دقت كن چه گردنبندي را بر گردن خود آويزان مي كني، براي زن ناشايست و شايسته هيچ قيمتي را نمي توان تعيين كرد، زيرا ارزش زنان شايسته طلا و نقره نيست، بلكه چنين زناني از طلا و نقره با ارزشترند و ارزش زنان ناشايست برابر با خاك هم نيست، چرا كه خاك از اينان بهتر است)
مرد در انتخاب همسر بايد دقت كند، زني را به همسري برگزينيد كه بتواند اسرار پنهان وي را حفظ كند.
امام صادق (ع) دراين باره فرموده اند : دقت كن چه شخصيت را در جايگاه خود قرار مي دهي، و چه كسي را در ثروت و حال خود شريك مي كني و بر كيش و راز خويش آگاه مي سازي.

• دقت زن در انتخاب شوهر :
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : ازدواج نوعي فرمانبرداري است، پس هر گاه دختري را شوهر مي دهيد، دقت كنيد او را به اطاعت از چه كسي وا مي داريد.

• دقت ائمه در انتخاب همسر :
ائمه (ع) هم در انتخاب همسر دقت زيادي داشتند، چنانچه روزي امام علي (ع) به برادرش عقيل كه به انساب عرب آگاهي داشت ، فرمودند : تو به انسان عرب آگاهي داري، براي من زني اختيار كن كه فرزندي شجاع بياورد.
ارتباط انساني :
راهها و روش هاي نيل به كمال
1- در اين راه بايد ابتدا انگيزه كمال و احساس نياز به تكامل در انسان بوجود آيد.
شاعر شيرين سخن مي فرمايند :
آب كم جو تشنگي آور بدست
تا بجوشد آبت از بالا و پست
تا نزايد طفلك نازك گلو
كي روان گردد ز پستان، شير او
يعني انسان بايد طالب حقيقت باشد، انگيزه طي مراحل عاليه انساني و كمال را داشته باشد كه اين خود شرط اول است سپس عزم خود را جزم كند كه پس از معرفت كمال و مقامات معنوي و عالي انساني در راستاي رسيدن به آن مدارج عاليه تلاش و جهاد كند.

2 – هوسها : هوسهاي انسان به صورت انواع و اقسام تمايلات در نهاد انسان قرار داده شرط دوم رشد و كمال مبارزه با هوسها است.

3 – پاك كردن دل از آلودگيها‌:‌ابتدا بايد خانه دل را از غير زدود وبعد محبوب و خالق خود را در خانه دل جاي داد.

4 – آگاهي : در اين باره مي بايست آگاهي و اطلاعات كافي درباره راههاي تكامل و اصول تكامل كه نقش فراواني در نيل انسان به كمال دارد را بدست آورد.
شاعر مي فرمايند :
اقتضاي جان چو اي دل آگهي است
هر كه آگه تر بود جانش قوي است

5 – وفاي به عهد :
تعهد نكته مهمي است كه در دنياي امروز كمرنگ شده است، بسياري از اختلافات در جامعه بشري به خاطر اينست كه افراد بر سر تعهدات خويش پاي بندي بنشينند.
قرآن كريم درباره وفايبه عهد مي فرمايند : نسبت به تعهدات خويش پاي بند باشيد و عمل كنيد.

6 – توجه به عيبهاي خود :
پيامبر (ص) در اين مورد مي فرمايند : خوش به حال كسي كه توجه او به عيبهاي خودش او را از عيوب مردم باز دارد.

7- همنشيني با انسانهاي رشد يافته :
شاعر در اين باره مي فرمايند:
يار بد، بدتر بود از مار بد
مار بد تنها همي بر جان زند
يار بد بر جان و بر ايمان زند
هم نشين خوب مي تواند اثر بسيارزيادي در شخصيت افراد داشته باشد، چنانچه اگر به هم نشين كسي توجه كني، مي تواني شخصيت طرف مقابل را درك كني.