ارتباط چيست
جهان امروز را عصر ارتباطات ناميده اند. ديوارهاي رفيع يكي پس از ديگري در حال فروريختن هستند و يا فرو ريخته اند. وسايل ارتباط جمعي، ماهواره هاي كوچك و بزرگ ، امواجشان به نقاط دور، نه تنها شهرهاي بزرگ بلكه به روستاهاي كوچك دنيا هم رسيده و در حال رسيدن است.
در دنياي ارتباطات امروز وضعيت سابق دگرگون شده است و به ظاهر وضع سابق و نظم حاكم بر جهان گذشته جاي خود را به نظم به ظاهر نوين جهاني مي دهد.
وضعيت گذشته دچار تزلزل شده است و برخي از جوامع و حكومتها رو به تزلزل مي رود. اين خود دگرگونيها و تغييرات و دگرگونيهاي شگرفي كه در عالم اتفاق افتاده است، در دانش و نگرش و رفتار و روابط، هم تغيير ايجاد كرده است.
اين وسايل جديد ارتباطي، انسانها را به ظاهر بهم نزديكتر كرده است، اما قلباً و از نظر روحي و معنوي از يكديگر دور هستند فرآيند ارتباطات انساني در محدوده روابط بشري شكل مي گيرد.
ارتباط و ارتباطات چيست؟ ارتباط در لغت به معني ربط داشتن و پيوستگي داشتن است كه كلمه مربوط و رباط و رابط نيز هم ريشه هستند. رباط نيز به محل كاروانسراهاي قديم مي گويند كه محل تلاقي كاروانهاي تجاري، زيارتي و سياحتي بوده است. ارتباط هم به عمل ارتباط برقراركردن مي گويند. ارتباط و وسايل ارتباطي امروزه نكته مهمي است كه در اكثر علوم مورد بحث قرار گرفته است.
ارتباطات داراي معاني متعددي در اقوام و ملل و علوم مختلف مي باشد. بعضي از محققين غربي كه خود پايه گذار ديدگاههاي جديد مي باشند، ابراز داشته اند كه اين ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي جديد اگر چه از جهات مختلفي سودها و منافع فراواني براي بشر داشته است كه مي توانند استفاده ها و بهره هاي عامي را از دورترين نقاط دنيا ببرند، اما آثار خوبي را نيز در پي داشته است.

ارتباطات اجتماعي به 8 قسمت تقسيم مي شود.
1 . ارتباط مستقيم
2. ارتباط اجتماعي
3. ارتباط احساس برانگيز
4. ارتباط معطوف به هدف
5. ارتباط بازتابي
6. ارتباط حركتي
7. فرا ارتباط
8. ارتباط اجتماعي
ارتباط و ارتباطات اجتماعي در جامعه داراي آثار فراواني است. در جوامع بشري مشاهده مي شود كه در گذشته اگر بحث بر اين بود كه فرهنگ جامعه را در عرض 20 سال مي توان تغيير داد، مدتي قبل قانع شدند كه مي توان در طي 1 سال با وسايل ارتباط جمعي جديد فرهنگ جامعه را تغيير داد. امروزه سخن بر اين است كه نياز به سالها و ماهها نيست، بلكه در طي چند روز و حتي مدت زمان كوتاهي قادر هستند ، فرهنگ جامعه اي را مورد حمله قرار دهند، حكومتي را ساقط سازند، حكومتي را در نقطه اي از دنيا با استفاده از وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها، برقرار كنند و در حكومت بنشانند.
ارتباط از خويشتن آغاز مي شود. ارتباط از خويشتن و شناخت خويشتن به معناي سرآغاز ارتباط است. از هر چشم اندازي كه بنگريم هر ارتباطي كه پاي انسان در آن كشيده شده است، به اين نتيجه مي رسيم كه از خود شروع شده است.