حسن خلق يا خوش اخلاقي
خوش اخلاقي در زندگي آثار و بركات زيادي دارد، به نحوي كه در زندگي باعث دلگرمي مرد مي شود و محبت و صميميت در وي زياد مي شود. بچه ها با خوش و دلگرمي و با انگيزه كافي به مدرسه مي روند و با خيال راحت به تحصيل مي پردازند.
بد اخلاقي زن در زندگي باعث دل سردي مرد مي شود و او فكر مي كند براي چه و براي كه زحمت مي كشد و تلاش خود را براي زندگي بيهوده ، فرض مي كند.
در برخي موارد ديده مي شود ، مرد به منزل دير بر مي گردد، با تحقيق ديده شده كه زن، در خانه بداخلاق است و مرد محيط خانه را دوست ندارد، پس اوقات بيشتري را در بيرون مي گذراند.
* امام صادق (ع) درباره خوش اخلاقي مي فرمايند : خداوند به انسان خوش اخلاق ثواب جهاد مي دهد، صبح و شام براي او ثواب نوشته مي شود.
* امام صادق (ع) درباره بداخلاقي مي فرمايند : هر زني كه شوهرش را اذيت كند و اندوهگين سازد، از رحمت خدا به دور است و هر زني كه شوهرش را احترام كند و آزارش ندهد و فرمانبردار او باشد ، خوشبخت و رستگار است.
گروهي پيش رسول الله آمدند و گفتند : خانمي است كه روزها را روزه مي گيرد و شبها را به عبادت مي پردازد و فقط يك عيبي دارد و آن هم اينست كه بداخلاق است و به همسايگانش آزار مي رساند، پيامبر فرمودند : در او هيچ خيري نيست او از اهل دوزخ است.

توقعات :
به طور كل توقعات در زندگي مي بايست از روي حساب و كتاب باشد، زن در مواقعي ممكن است توقعاتي از مرد خويش داشته باشد، ليكن مي بايست براي ابراز آنها زمان و مكان مناسب را در نظر بگيرد، مثلآً وقتي مردي از سر كار به منزل برمي گردد و خسته از تلاش روزانه است، زن نبايد زود شروع به ابراز خواسته هاي خويش بكند، بكله وقتي مرد، زماني را استراحت كرد و سرحال شد. آنهم با آرامش و راههاي منطقي و درست از او در مورد خواسته هايش سؤال كند.
در زمينه توقعات بي جا پيامبر اكرم فرمودند : هر زني كه با شوهرش سازگار نباشد، و او را بر چيزهايي كه فوق توانايي هاي اوست وادار كند ، اعمالش مورد قبول خدا واقع نمي شود و در قيامت مورد غضب پروردگار جهان قرار مي گيرد).

شرايط اختصاصي انتخاب همسر براي مرد و زن :
شرايط اختصاصي انتخاب همسر براي مردان :
• از شرايط اختصاصي كه مرد براي انتخاب همسر بايد مورد توجه قرار دهد، اينست كه زني را انتخاب كند كه از نظر فكري سالم ، كامل ، عامل باشد و از سطح فكري درستي برخوردار باشد، چرا كه اگر فكرش ناقص باشد و از نظر ذهني كمبود داشته باشد، اين مسئله نه تنها در خودش خلاصه نمي شود، بلكه بر فرزنداني كه از روي بوجود مي آيند، اين آثار نمايان مي شود.
• شرط دوم : از لحاظ جسمي كارآمد و در حد مطلوب و سالم باشد. داراي وفا، تدبير، زيبايي، با حيا، آزادمنش، كمال، قدرت همسرداري باشد و مهريه وي كسب باشد، نسبت به بيگانگان تا حدودي متكبر باشد، نسبت به حفظ حال شوهرش بخيل باشد.