ويژگي همسر از ديدگاه پيامبر :
پيامبر (ص) مي فرمايند : بي شك از بهترين زنهايتان كسي است كه زايا، مهربان، پاكدامن در نزد خانواده اش عزيز و در نزد شوهرش فروتن باشد.
• شرايط اختصاصي انتخاب شوهر براي زنان :
1 – مورد از لحاظ جسمي توانايي اداره زندگي را داشته باشد
2 – اختلاف سني زياد نباشد
3 – از لحاظ اقتصادي به حدي باشد كه بتواند زندگي را اداره بكند و آبروي خانواده را حفظ كند.

ارتباط انساني :
به طول كل ارتباط در شرايط مختلف رخ مي دهد، بعضي ها فكر مي كنند ارتباط فقط ما بين دو نفر يا بيشتر صورت مي گيرد، اما واقعيت امر اينطور نيست، ارتباط در شرايط مختلف و با افكار گروههاي مختلف شكل مي گيرد ، گاه انسان با خود و انسانهاي ديگر و جمع كثيري از انسانها ارتباط برقرار مي كند.

تقسيم ارتباط بر اساس فراگرد تفهيم بر سه قسم است :
1 – ارتباط با خود
2 – ارتباط با ديگران
3 – ارتباط عمومي

تقشيم ارتباط از حيث توجه فرستنده و گيرنده پيام به دو قسم است :
1 – ارتباط با خود
2 – ارتباط با ديگران
3 – ارتباط عمومي

تقسيم ارتباط از حيث توجه فرستنده و گيرنده پيام به دو قسم است :
1 – ارتباط ارادي
2 – ارتباط غيرارادي
گاهي شخصي بدون اينكه قصدي داشته باشد، كلامي را بر زبان مي آورد كه از اين كلام و تلفظ ، لفظي پيامي به ديگران منتقل مي شود.
ارتباط يعني ، فراگرد انتقال اطلاعات با وسايل ارتباطي گوناگون از يك نقطه و يا يك شخص، از يك دستگاه به ديگري، ارتباط بر اساس نوع ارتباط و تعداد آنها و وسيله ارتباطي با يكديگر متفاوتند. اگر بخواهيم فراگرد را در يك جمله مختصر تعريف كنيم ، عبارتست از هر رويدادي كه يك متغير ممتد در زمان را نشان دهد و يا هر عمل و نحوه عملي كه مداوم و مستمر باشد.
هدف از ارتباط چيست؟ هدف از ارتباط انتقال پيام به گيرنده به منظورهاي گوناگون است كه اين انتقال پيام با وسايل گوناگون شكل مي گيرد.
نكته : مسئله ارتباط آنقدر براي انسان حياتي است كه اگر ارتباط نباشد، منجر به يأس و نااميدي افسردگي انسان مي شود و يا حتي عدم ارتباط منجر به خودكشي مي شود.
ارتباط درباره انسان موضوعي اختياري است، انسان به اختيار و اراده خود وارد عرصه ارتباط با عالم خارج خود و ديگران مي شود.

دلداري دادن به شوهر :
به طور كل مسؤوليت سنگين زندگي بر دوش مرد مي باشد، وقتي مرد از سركار به منزل بر مي گردد، در بيرون منزل با افراد مختلفي روبه رو بوده است كه ممكن است با بعضي آنها دچار مشكل شده باشد، پس وقتي به منزل برمي گردد، همسر او بايد به وي دلداري دهد.
دلداري دادن راههاي مختلفي دارد :
1 – حرفهاي او را گوش دهد.
2 – مشكلات بيرون را در نظر وي كوچك و بي اهميت جلوه دهد.
3 – در مشكلاتش وي را تشويق كند.
4 – راه صحيح را جلوي پاي وي قرار دهد.

• امام صادق درباره دلداري دادن مي فرمايند : در دنيا چيزي بهتر از همسرشايسته وجود ندارد، همسري كه شوهرش از ديدن او مسرور و شاد گردد.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : يك دسته از زنها، آنهايي هستند كه زياد بچه دار شوند، مهربان و با عاطفه هستند و در سختيهاي روزگار و در امور دنيا و آخرت پشتيبان شوهرشان هستند، به زيان او كار نمي كند، گرفتاريهايش را زياد نمي گردانند .

سپاسگزاري :
به طور كل هر فردي كه زحمت مي كشد در مقابل زحمتي كه كشيده توقع مزد دارد، وقتي مرد از سركار پس از تلاش زياد به خانه بر مي گردد انتظار تشكر و سپاسگزاري را از همسرش دارد. در اين حالت وقتي زن از وي به خاطر زحماتش تشكر مي كند، مي فهمد كه تلاشهايي كه براي زندگيش كرده است، بيهوده نبوده است.
بالعكس وقتي مرد به منزل وارد شود، به خاطر زحماتي كه زن در طول روز براي نگهداري منزل و بچه كشيده است از وي قدرداني شود، اين قدرداني باعث دلگرمي وي مي شود.
• امام صادق در اين باره مي فرمايند : بهترين زنهاي شما ، زني است كه وقتي شوهرش چيزي آورد، سپاسگزاري كند و اگر نياورد، راضي باشد.
• امام صادق (ع) فرمودند : اگر زن به شوهرش بگويد از تو خيري نديدم، تمام اعمالش باطل است و از درجه اعتبار ساقط مي شود.
پيامبر(ص) فرموده اند : كسي كه از احسان مردم قدرداني نكند، شكر خدا را بجا نياورده است.
راههاي خوشبختي و سعادت خانواده
الف) احترام متقابل : به طور كلي زماني زندگي شيرين است كه زن و مرد به طور متقابل به يكديگر احترام بگذارند، اين احترام در سايه محبت مي تواند تحقق يابد. زن و مرد هر دو احتياج به محبت دارند. در اسلام در خصوص محبت كردن بيشتر، به زنان سفارش زيادي شده است.
• امام باقر (ع) مي فرمايند : هر كس زن گرفت ، بايد به او احترام بگذارد.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : بسيار سعادتمند است، زني كه به همسرش احترام بگذارد و او را آزار ندهد، همواره از او اطاعت كند.
• ضرورت احترام چيست ؟ همانطور كه مي دانيم هر خانواده اي كه در آن احترام وجود داشته باشد، از رشد و تعالي و پيشرفت و تحكيم روابط خوبي برخوردار خواهد بود.
• در ضرورت احترام به مردها بر احترام به زنها سفارش زيادي شده است.
• پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : برادرم جبرئيل به من خبر دارد و همواره سفارش زنم را به من مي كرد ، تا آنجا كه من گمان كردم جايز نيست شوهر به زنش اف بگويد، و فرمود : اي محمد در مورد زنان تقواي الهي پيشه كنيد، با آنان مهربان باشيد و رضاي خاطرشان را فراهم كنيد، تا در كنار شما باشند و ايشان را به كاري مجبور نكنيد و بر آنان خشم نگيريد و اموالي را كه به آنان داديد، جز با رضايت و اجازه آنان پس نگيريد.
پيامبر (ص) درباره احترام مرد به زن مي فرمايند : با زنان خوشرفتاري كنيد، اينان دست شما امانت هستند.