علل بي احترامي به زن چيست؟
علل بي احترامي مرد به زن مي تواند :
1. مردها فكر مي كند نسبت به زنها برترند
2. خوي استبدادي دارند
3. توقع كار زياد از زن دارند

مدلهاي ارتباطي
از ديدگاه هسيو و كليور ، مدلهاي ارتباطي به چند قسم تقسيم مي شوند:
1. فيزيكي
2. ذهني
3. نمادين

• مدلهاي فيزيكي : مدلهاي فيزيكي به دو قسم تقسيم مي شوند:
1. مدل ترسمي
2. مدل تمثيلي
• مدلهاي تمثيلي عبارتند از مدلهايي كه اندازه كوچك شده يك شيء هستند، كه شباهت زيادي به آن دارند مثل اسباب بازي كودكان
• مدل ترسيمي به تصويرفني يا طرح يك شي بر روي كاغذ و يا نقشه و صفحه مي گويند. مثل نمودار سازماني
• مدل ذهني : اين مدل شامل تصاوير ذهني و يا مفاهيمي كه در ذهن انسان ها جايگزين يك پديده و يك شيء مي شود.
• مدل نمادين : در اين مدل مفاهيم رياضي به صورت خلاصه شده بيان مي شود كه خود شامل دو قسم است :
1. كلامي
2. رياضي

1 – مدل كلامي : وضعيتي را از طريق زبان به صورت تكلم يا نوشتن بيان مي كند.
2 – مدل رياضي : نوع شاخص آن بر اساس فرمول رياضي انجام مي شود و در رشته هاي گوناگون از آن استفاده مي شود.

• انواع مدلهاي ارتباطي بر اساس نوع عملكرد آنها، به چند قسم تقسيم مي شوند :
1. مدلهاي توصيفي
2. مدلهاي پيش بيني كننده
3. مدلهاي هنجاري

• مدلهاي توصيفي : عبارتند از مدلهايي كه فقط سعي مي كنند، يك واقعه گذشته و يا حال و يا فعاليتي را بدون هيچ گونه تلاش در پيش بيني عادل آن و يا دادن هر گونه توصيه اي نقل كند. مثل : نقشه جغرافيا
• مدل پيش بيني كننده ، اين مدل ها توجيه كننده استراتژيكهاي گوناگون است كه از طريق آنها مي توان نتيجه تصميماتي را كه اتخاذ مي شود را ، پيش بيني كرد. مثل شاخه هاي تصميم گيري و نمودارهاي روش عرض يابي و بازنگري برنامه ها در ارگانها و نهادي گوناگون

• مدل هنجاري : اين مدلها مي كوشند كه نشان دهند براي تحقق خواسته ها، چه بايد كرد. مثل برنامه ريزي خطي و مدلهاي محاسبه اي انبار

عيب جويي نكردن
در ظاهر انسانها تفاوتهايي وجود دارد كه ممكن است براي عده اي خوشايند و براي عده اي ناخوشايند باشد.
در زندگي زن و مرد، اگر زن داراي عيوبي بود، مرد مي بايست آن را بپوشاند و اگر مرد داراي عيوبي بود، زن آن را بپوشاند، نه اينكه آن عيوب را بر رخ يكديگر بكشند كه اين كار باعث سردي زندگي مي شود.
• پيامبر (ص) در اين باره مي فرمايند : عيبي بالاتر از اين نيست كه عيوب ديگران را ببيند، اما از عيبهاي خودش غافل باشد.
• چشم پوشي از بيگانگان :‌در زندگي چه مرد و چه زن مي بايست از غيرهمسر خود چشم پوشي كنند.
• پيامبر (ص) مي فرمايند : هر زن شوهر داري كه چشمش را از نگاه كردن به غيرشوهرش پر كند،مورد غضب شديد پروردگار جهان واقع مي شود)

‌مهرباني و محبت
يكي از راههاي سعادت و خوشبختيف مهرباني و محبت كردن است. اظهار محبت به دو شكل امكان پذير است :
1. به صورت عملي
2. به صورت كلامي
عملي : با همسر، همراهي و هم فكري و ملايمت داشته باشد و در مسائل گوناگون زندگي همراه وي باشد.
زباني : در اين نوع مي بايست تنها به محبت قلبي خود اكتفا نكرد، بلكه محبت را به زبان آورد (مثلاً تو را دوست دارم)
• پيامبر (ص) مي فرمايند : سخن مرد به همسرش كه دوستت دارم، هرگز از قلبش بيرون نخواهد رفت.
• گذشت و بخشش : از بهترين و مؤثرترين كارها در زندگي، گذشت و بخشش است.
• امام علي (ع) مي فرمايند : كم گذشت بودن، زشت ترين عيب و شتاب در انتقام بزرگترين گناه است.
• آثار گذشت در زندگي عبارتند از :
1. افزايش عزت
2. آموزش گناه
3. زدودن كينه
4. ايجاد آرامش

*امام صادق از پيامبر در مورد گذشت، اين طور نقل مي كنند ( يكديگر را ببخشيد تا عزت پيدا كنيد)
* خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : مؤمنان بايد عفو بكنند و چشم بپوشند، آيا دوست نمي داريد خداوند شما را بيامرزد و حال آنكه خداوند آمرزنده و مهربان است.
* پيامبر اكرم در زدودن كينه و گذشت مي فرمايند : نسبت به يكديگر گذشت كنيد تا كينه هايتان برطرف شود.
مهمترين و زيباترين گذشت :
در بعضي موارد ديده مي شود، انسانها انتقام مي گيرند ولي كينه را حفظ مي كنند، بعضي انتقام مي گيرند و كينه را كنار مي گذرارند و بهترين آن اينست كه انسان گذشت كند و كينه را كنار بگذارد.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : گذشت زيبا اين است كه كسي را به خاطر خطايش مجازات نكني.
• امام رضا (ع) : بهترين و زيباترين گذشت آن است كه بدون سرزنش باشد.