تاريخچه مطالعات ارتباطات انساني :
مطالعه تاريخ نشان مي دهد، ارتباط انساني همزاد با خود انسان است، اما نوع ارتباط ها متفاوت است و سير تكاملي را در طول تاريخ بشر داشته باشد.
1 – رسمي (بين كاركنان و مديران)
2- غيررسمي (مناسبات كاركنان با يكديگر)
3 – يك جانبه ( بين دو نفر)
4 – دو جانبه
5 – چند جانبه
6 – نزولي
7 – صعودي
8 – افقي
9 – مورب
10 – كلامي
11 – غيركلامي
12 – آشكار و پنهان
13 – كتبي
14- شفاهي

آئين همسرداري :
وقتي زن و مردي با يكديگر ازدواج مي كنند بالطبع ارتباطشان با خانواده هايشان كمتر مي شود و بيشتر بهزندگي خودشان توجه مي كنند . در اين جا مسئله مهمي كه مطرح است، اينست كه از طرفي مادر و پدر پسر از او انتظار دارند كه پسر به آنها توجه كند و از طرفي زني كه وارد زندگي اين پسر شده، دوست دارد شوهرش هميشه در كنار او و همراه او باشد و بيشتر محبت و توجه او به وي باشد.
اينجا گاهي توجه مرد به مادر و پدرش است و گاهي هم توجه اش به همسرش است. زمانيكه توجه مرد به همسر است گاهي پدر و مادر احساس مي كنند. فرزندشان نسبت به آنها بي توجه شده است و بالعكس وقتي توجه مرد بر پدر و مادر است، همسر فكر مي كند شوهرش نسبت به او بي مهر شده است. از اين جا اختلاف شروع مي شود در اينجا مردم وظيفه اي دارد :
1 – طوري به پدر و مادر محبت كند كه از محبت به همسرش كم نشود، تا او احساس كند كه مورد بي مهري قرار گرفته است.
2 – طوري به همسرش محبت كند كه از محبت به پدر و مادر كم نشود، تا آنها زماني كه اين فكر را نكنند كه مورد بي مهري قرار گرفته اند.
زن هم در اين موارد بايد كمي كوتاه بيايد، چرا كه پدر و مادر براي فرزند خويش زحمت كشيده و از وي انتظار محبت دارند.
• حضرت علي (ع) مي فرمايند : (انسان هيچگاه از خويشانش بي نياز نيست، و لو اينكه مال و اولاد هم داشته باشد، به ملاطفت و احترام آنها احتياج دارد، آنها هستند كه با دست و زبان از تو حمايت مي كنند بهتر از تو دفاع مي كنند و د رمواقع گرفتاري زودتر از ديگران به ياريش مي شتابند .

زندگي در غربت:
گاهي انسان به اين نتيجه مي رسد كه پيشرفت زندگي اش در سفر انجام مي شود، خيلي از افراد ناچار هستند كه مدام به مأموريت برود و يا براي انجام كار مدتي را در شهرهاي مختلف، سر كند.
اين موضوع براي خانمها كه مي بايست مدتي را از خانواده شان دور شوند، سخت است. در اينجا زن مي بايست، سختي ها را به خاطر شوهرش و زندگي اشت تحمل كند و همراه وي باشد و شرايط او را درك كند.