رضايت و خشنودي شوهر، آرايش زن
زن در زندگي بايد طوري رفتار كند كه رضايت شوهرش را كسب كند. گاهي اين مسئله، طبعاتي را به دنبال دارد، به طوري كه خانواده دو طرف احساس مي كنند كه فرزندان نسبت به آنها بي توجه شده است . بنابراين خانواده دو طرف سعي در جلب توجه فرزندش به سوي خود مي كند،
حال اين مسئله وقتي درباره دختر پيش مي آيد، اين امر باعث ناراحتي مرد مي شود. در اين خصوص زن وظيفه دارد :
1. طرف شوهرش را داشته باشد
2. رضايت خانواده اش را كسب كند
• آرايش : آرايش براي زن بسيار خوب است، اما اين كار در داخل زندگي اش ، مجاز است. زن بايد در خانه لباس خوب و تميز، براي شوهرش به تن كند و رضايت او را جلب كند.
امروزه لباس و آرايش خوب براي بيرون، در نظر گرفته شده است، و اين امر خود يك آفت براي جامعه محسوب مي شود.
وقتي مرد در خانه زن دلخواه خود را ملاحظه نكند، و در بيرون بهترين لباس و آرايش را به تن و صورت ديگر زنان ببيند، نتيجه آن دلسردي نسبت به زن و در آخر به اختلاف مي انجامد.
حال اگرزنان در خانه بهترين لباس را بپوشند و قشنگ ترين آرايش را انجام دهند، باعث مي شوند تامرد به سمت وي جذب شود و چشم و دلش از اين گونه مسائل سير شود. اين سيدي باعث مي شود كه زنان بيرون از منزل به چشم مرد نيايند و نتيجه آن اين است كه زندگي گرم مي شود و به سوي خوشبختي پيش مي رود.
رسول خدا (ص)‌د راين باره مي فرمايند : بهترين زنان شما كسي است كه زياد بچه دار شود، دوست و عفيف و محجوب باشد و در مقابل خويشان تسليم نباشد، مطيع شوهرش باشد، براي شوهرش زينت كند، خودش را از بيگانگان محفوظ بدارد و حرف شوهرش را بشنود و از وي اطاعت كند.
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : هر زني كه خودش را خوشبو كند و از منزل خارج شود ، تا به خانه بر نگردد ، از رحمت خدا به دور خواهد بود.
‌آفت ها و آسيبهاي سعادت و خوشبختي (بد اخلاقي)
يكي از عواملي كه در زندگي اثر بد مي گذارد و روابط را مختل مي سازد، بداخلاقي است. حضرت علي (ع) مي فرمايند : هر كس بد اخلاق باشد، خانواده اش از او ناراحت و ملول خواهند بود.

بد اخلاقي آثار زيادي دارد:
1 – ضايع شدن شخصيت وي : كسي كه بداخلاق باشد، تمام زيبايي هاي وي فراموش مي شود و از احترام لامز برخوردار نمي شود.
• امام علي (ع) مي فرمايند : چه بسا عزيزي كه اخلاق بد، مايه ذلت و خواري او مي شود و چه بسا خوار و ذليلي كه اخلاق خوب او را به عزت و بزرگي رسانيده است.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : بد خويي كردار را تباه مي سازد، چنانچه سركه عسل را.
2 – ايجاد ترس و اضطراب در زندگي :
امام علي (ع) مي فرمايند : هر كس درشت خوي باشد دور و بر او خالي مي گردد. امام علي (ع) در نكوهش بداخلاقي مي فرمايند : هيچ وحشتي ترسناك تر از بداخلاقي نيست.
3 – زمان محبت و مهرباني : بد اخلاقي باعث از بين رفتن محبت در ميان خانه و اعضاء آن مي شود و جايگزين آن كينه و دلخوري مي شود.
• امام علي (ع) مي فرمايند :‌هر كس بداخلاق باشد، مرگش مايه شادي است.