ارتباط كلامي (2)
به طور كلي نعمت تكلم از نعمتهاي الهي است، چرا كه كساني هستند كه نمي توانند محبت كنند و زندگي براي آنها شاق و سخت است. بعضي ها معتقدند : زبان جرمي كوچك است ولي جُرم آن بزرگ است . اگر در طول تاريخ مشاهده كنيم، مي بينيم كه خيلي از جنگها و اختلافها د راثر اين سخن گفتن ها بوده است. در حالي كه مي توان با زبان تكلم زيبا كرد و عبارت بجاورد.
انسان در برابر هر نعمتي، بايد شكر آن را بجا آورد، شكر نعمت ، تكلم، اينست كه از آن در راه رضاي محبوب و خالق خود استفاده كنيم.

راز نگهداري و مديريت شوهر :
رازداري : در اين مورد بانوان بايد توجه داشته باشند كه اسرار خود و همسر را نگه دارند، و سفره دل را پيش هر كس باز نكنند و مسائل زندگيشان را پيش هر شخصي عنوان نكنند، چرا كه اين كار باعث مي شود تا بعضي افراد سودجو و فرصت طلب به دنبال غرضهاي شخصي از آن استفاده كنند و گاهي هم براي خود ستايي خود از آنها استفاده كنند.
• امام علي (ع) درباره رازداري مي فرمايند : خوبيهاي دنيا و آخرت در دو چيز جمع است : راز نگهداري و دوستي با خوبان و تمام بديها در دو چيز جمع است . فاش كردن اسرار و دوستي با اشرار
• مديريت شوهر : زندي و اداره آن نياز به مدير دارد و ازآنجايي كه مسؤوليت زندگي برعهده مرد است، اين مسؤوليت بر عهده اوست. كارهاي ظريف و زيبا و نگهداري از فرزند بر عهده زن خانه مي باشد.
گاهي بعضي از خانمها فكر مي كنند، اگر مديريت خانه را به شوهر واگذار كنند، اين مسئله براي آنها يك نقص محسوب مي شود .
• پيامبر(ص) مي فرمايند : زن خوب به حرف شوهرش گوش مي دهد و مطابق دستوراتش عمل مي كند.

سؤء ظن و بدگماني و آثارآن :
يكي از عواملي كه خوشبختي و سعادت خانواده ها را به خطر مي اندازد، سوء ظن است. اين ويژگي در خانه مي تواند به صورت زن به شوهر و شوهر به زن باشد.
وقتي در انسان روحيه بدبيني و منفي بافي بوجود آمد، رفتار ديگران را مشكوك مي بيند، به گفتار ديگران با ترديد مي نگرد، چرا كه اين فرد از سلامتي روحي و رواني خوبي برخودار نيست.
وقتي شخصي دچار بدبيني مي شود به ديگران اعتماد پيدا نمي كند و ديگران هم به او اعتماد پيدا نمي كنند، چون وي از سلامتي روحي، برخوردار نمي باشد.
• امام علي (ع) مي فرمايند : بدترين مردم كسي است كه به علت بدگماني به هيچ كس اعتماد ندارد و به جهت رفتارش كسي به او اعتماد نمي كند.
* راههاي علاجي براي اين مشكل وجود دارد:
1 – چه زن و چه مرد سعي كنند از رفتار مشكوك دوري كنند
2 – هر كدام آن حركاتي را كه ابهام و سؤال برانگيز است، را انجام ندهند.
3 – با صداقت و دوستي برخورد كنند.
4 – از همنشيني با انسانهاي بدگو ، جلوگيري كنند.

*آثار بدگماني: از جمله آثار سوء ظن، برانگيختن بدي هاست. معمولاً انسانهايي كه دچار آن شدند، ارزشها برايشان از بين مي رود، اتهامات فراوان مي شود، اعمال ناشايست در خانواده آسان مي گردد و گاهي موجب ظهور انحرافات مي شود.
• امام علي (ع) مي فرمايند : بدگماني كارها را فاسد مي كند و بديها را برمي انگيزد.
دومين آثار سوء ظن اختلافات خانوادگي است، اين امر باعث مي شود به دليل بدگمان بودن زن و مرد نسبت به همديگر اعتراضاتي داشته باشند و اين امر باعث جدايي و طلاق مي شود.
امام علي (ع) مي فرمايند : بدگماني ، برهر كس چيره شود، بين او هيچ دوستي و صلح و آرامشي برقرار نخواهد شد.

نكاتي درباره زبان
زبان مي تواند استفاده هاي مثبت فراوان داشته باشد و انسان را از نعمت تكلم و بيان در راه عبادت و بندگي خدا و تلاوت قرآن ، دعوت مردم به كار خير استفاده كند. اين نعمت الهي گاهي مانند چاقو برنده مي شود، از آن استفاده منفي مي شود و بعضي زندگي بشر را توسط همين نعمت الهي به سوي تباهي مي برد.
• امام علي (ع) مي فرمايند : هر كسي در پشت زبانش پنهان است.
• امام علي (ع) مي فرمايند : مسلمان كسي است كه خلق خدا از دست و زبان او در آسايش هستند.
• امام علي (ع) مي فرمايند: زبان دانشمند در پشت قلب او است و قلب نادان در پشت زبان او قرار دارد.