موضوع : در برابر شوهر چه بايد كرد ؟
به طور كلي، در بعضي مواقع زندگي دچار فراز و نشيب هايي مي شود، انسان بايد در مقابل سختي ها صبور باشد و گاهي در زندگي بين زن و شوهر اختلافي پيش مي آيد كه ديده مي شود درچنين حالتي خانمها قهر مي كنند، اين عمل در اصل پشت پا زدن به خوشبختي و زندگي اوست.
چرا كه وقتي خانمي قهر مي كند، اين مسئله به بيرون خانه درز مي كند،خانواده دو طرف از آن آگاه مي شوند، در بعضي مواقع خانواده دو طرف به پشت فرزندانشان در مي آيند و با هم درگير مي شوند و احترامها پايمال مي شود. بنابراين در اين خانه مهر و محبت رخت مي بندند و كينه هاي آن را مي گيرد.
بسياري از بچه هايي كه منزوي و از منزل فراري هستند از خانواده هايي هستند كه در آنها مدام درگيري و نزاع وجود داشته است.
• پيامبر (ص) مي فرمايند : هر گاه دو مسلمان قهر كنند و تا سه روز آشتي نكنند، از اسلام خارج خواهند شد و در بين آنها هيچ ولايتي باقي نخواهد ماند، پس هر كدام از آنها پيشقدم شوند، در قيامت زودتر به بهشت وارد خواهد شد.
• عصبانيت شوهر:
گاهي مرد در بيرون از منزل با مشكلاتي روبه رو مي شود و با همان عصبانت وارد منزل مي شود، خانمها در مقابل او مي بايست سكوت كنند كه اين سكوت خود مايه آرامش مي شود.
وقتي شوهر مشاهده كرد كه همسر در مقابل عصبانيت وي سكوت اختيار كرده به زودي از كارش پشيمان مي شود و عذرخواهي مي كند.
پيامبراكرم(ص) مي فرمايند : بهترين زنان شما كسي است كه هر گاه شوهرش را خشمناك ديد، بگويد در مقابل خواسته هاي تو تسليم هستم تا از من راضي نشوي خواب بر چشم من نمي رود.
بد زباني و آثار آن
بدزباني يكي از عوامل تهديد كننده سلامت و خوشبختي خانواده به شمار مي رود و بسياري از گناهان كه از انسان سر مي زند از زبان است، مثل :‌دروغ ، تهمت، غيبت ، بدگفتن ،‌سخن چيني كردن.
جواني خدمت پيامبر (ص)‌رسيد و گفت : يا رسول ا.. من را نصيحت كن، فرمودند : زبانت را حفظ كن . بار ديگر گفت : يا رسول ا… مرا پندي ده ، فرمودند : زبانت را نگه دارد بار سوم هم درخوات كرد تا رسول ا… به او پندي دهد و با هم فرمود : زبانت را نگه دار و بعد فرمود : واي بر تو ، آيا مردم را جز گرو شده هايي زبانشان رو در آتش به دوزخ مي اندازد.
• هر كس كه بدزباني مي كند، از هواي نفس خويش فرمانبرداري مي كند.
حضرت علي (ع) مي فرمايند : گرفتاري انسان در زبانش است.

آثار بدزباني :
وقتي بين زن و شوهر، بدزباني رواج پيدا كرد، ناراحتيهايي بوجود مي آيد كه منجر به جدايي مي شود.
امام علي (ع) مي فرمايند : بد زباني مايه فتنه است.
امام علي (ع) مي فرمايند : هر كس سخنش بد باشد، بيشتر سرزنش مي شود.
امام صادق (ع) مي فرمايند : كسي كه مردم از زبان او بترسند، در آتش دوزخ خواهد بود.
امام علي (ع)‌مي فرمايند : زياده روي در نكوهش، آتش لجاجت را شعله ور مي كند.
امام علي (ع) مي فرمايند : سخن بد ارزش آدمي را كم و برادري را از بين مي برد.

از آفات زبان، عيب جويي است.
خدا در قرآن كريم مي فرمايند :‌يكديگر را مورد طعن و عيب جويي قرار ندهيد، واي بر هر عيب جويي و مسخره كننده اي .
گاهي اوقات ديده مي شود، انسانهايي كه به گرفتن عيوب ديگران مشغولند از عيب خود غافلند.
امام علي (ع) مي فرمايند : ناآگاهي شخص بر عيبهاي خويش از بزرگترين گناهان است.
• از آفات بدزباني، با نام زشت همديگررا خطاب كردن است.
• خدا درقرآن كريم مي فرمايند :‌يكديگر را با القاب زشت مخوانيد.