خوش اخلاقي و موجبات آن
خوش اخلاقي يكي از سفارشات اكيد، اسلام است و ريشه بسياري از خوبيها مي باشد سرچشمه همه رفتارهاي پسنديده از خوش اخلاقي است.
* امام علي (ع) مي فرمايند : خوش خلقي سرچشمه همه نيكي هاست
* عواملي خوش اخلاقي را تقويت مي كند :
1 – ايمان
2 – پرورش صفات اخلاقي با تمرين و تكرار
امام علي (عليه السلام) مي فرمايند : نيكويي نشانه سلامت و ريشه خانواده است.
پيامبر اكرم (صلی الله عليه و آله) مي فرمايند : خلق نيكو، نصف دين است.
پيامبر اكرم (صلی الله عليه و آله) مي فرمايند : دين اسلام، خوش اخلاقي است.

ارتباط غيركلامي
از آنجايي كه فراگرد ارتباط منحصر در چارچوب تكلم و زبان نيست، بدون سخن گفتن هم مي شود با عالم خارج، ارتباط برقرار كرد.
• ارتباط غيركلامي با سه چز همراه است :
1 – علامات
2 – عمل
3 – اشياء
* علامات :‌افراد در طول روز با علامات روبه رو هستند. بدون اينكه ارتباط كلامي وجود داشته باشد. شخص متوجه مطلب مورد نظر مي شود. مثل علايم رانندگي
* عمل :‌عمل انسان در بعضي مواقع به صورت عملي پيامي را به ديگري انتقال مي دهد. اشياء :‌با استفاده از اشياء مي توان پيامي را به ديگري منتقل كرد.
بعضي اساتيد 4 وسيله ارتباطي غيركلامي را تعيين نموده اند :
1 – چهره
2- چشم
3 – بدن
4 – صدا
* كانالهاي اصلي ارتباطي عبارتند از : نمود شنوايي صوت – نمود چشم – نمود چهره – نمود بدن – لمس نمودن

زن امين خانه :
مرد وظيفه دارد موارد و خواسته هاي منزل را برآورده كند، زن هم مي بايست از آنها به صورت دلسوزانه استفاده كند و از خرج اضافي جلوگيري كند.
زن نسبت به اموال شوهرش بايد اين توجه را داشته باشد كه مال ، مال مرد است و بايد زير نظر او مصرف شود.
• در روايت آمده است كه زني نزد رسول خدا رفت و گفت يا رسول ا… شوهر چه حقي بر همسرش دارد ؟ فرمود : بايد مطيع او باشد، از فرمانش تخلف نكند، بدون اجازه او چيزبه ديگران ندهد.
• اوقات فراغت :
• خانمها در طول روز بعد از انجام كار روزانه، زماني را بيكار هستند كه مي توانند به كسب علم، حرفه اي كه مورد نياز خانه است، مشغول شوند.
• امام علي (عليه السلام) مي فرمايند : هيچ رنگي بهتر از دانش نيست
امام باقر (عليه السلام) مي فرمايند : هر كس شبانه روز خويش را در طلب دانش صرف كند، رحمت خدا شامل حال او مي شود.
• شغل بانوان : بانوان به دو شكل مي توانند، مشغول به كار شوند.
1 – شغل در خانه مثل مطالعه درس و كارهاي هنري
2 – كارهاي بيرون از منزل

* در مورد اشتغال بانوان در بيرون منزل چند تذكر وجود دارد :
1 – شغل را با رضايت شوهر انتخاب كنند.
2 – در خارج منزل حجاب را حفظ كنند.
3 – شغلي را كه انتخاب مي كند، او را از خانه داري غافل نكند.

* امام علي (عليه السلام) در مورد اشتغال مي فرمايند : خدا مؤمني را كه به صرفه يا كاري مشغول و امين باشد، دوست دارد.