اخلاق در خانواده
موضوع : نماد يا مظاهر خوش اخلاقي
خوش اخلاقي داراي نماد يا مظاهر زيادي مي باشد كه عبارتست از :
1 – نرم خويي
2 – نرم زباني

نرم خويي : يكي از نماد و مظاهر خوش اخلاقي نرم خويي مي باشد. نرم خويي، يعني اينكه رفتار انسان با ملاطفت و فروتني همراه باشد.

• امام علي (عليه السلام) مي فرمايند : ( همانا مؤمنان ، فروتن و نرم خو هستند)
به طور كل رفتار زن و شوهر بر اساس نرم خويي، موجب دوستي و صفا در دل مي شود و كينه و اختلاف از بين مي رود.

• امام علي (عليه السلام) در اين باره مي فرمايند : هر كس خويي نرم دارد، از محبت دائمي دودمانش برخوردار خواهد بود.

نرم خويي در خانواده موجب صلح و آرامش مي شود و همكاري در بين افراد خانواده افزايش مي يابد.

* امام علي (عليه السلام) مي فرمايند : در برابر كسي كه با تو درشتي مي كند، نرم خو، باش. زيرا زود باشد كه او نسبت به تو نرم خويي كند.

* امام علي (عليه السلام) مي فرمايند : نرم باش بدون ضعف، سخت باش بدون خشونت . نرم زباني : يكي ديگر از نماد و مظاهر خوش اخلاقي نرم زباني است.

امام علي (عليه السلام) در اين باره مي فرمايند : زبانت را به گفتار نرم و زيبا و سلام دادن عادت بده تا دوستانت زياد و دشمنانت كم شود.

به طور كل بين رفتار و اخلاق انسان ارتباط مستقيمي وجود دارد، چنانچه خوش اخلاقي وي تأثير مثبتي در خوش رفتاري و مي دارد و حركات او را با نرمي و خوش زباني طي مي كند.

حال اگر انسان بداخلاقي باشد در رفتارش هم اثر منفي گذاشته خواهد و در نتيجه حركات وي با تندي و خشونت همراه مي شود.

ارتباط انساني
موضوع : غريزه جنسي و پاكدامني
به طور كل در رابطه با پاكدامني در اسلام توصيه هاي زيادي صورت گرفته است و خداوند در قرآن كريم افراد را بر حفظ پاكدامني ، امر فرموده اند.

خداوند در قرآن كريم در سوره مؤمنون اينچنين فرموده اند: مؤمنين كساني هستند كه دامن هاي خودشان را از آلودگي و ناپاكي دور نگه دارند.
خداوند متعال غريزه جنسي را نهاد همه انسانها قرار داده است. نياز جنسي ،يك نياز غريزي، طبيعي است و براي بقاي نسل بشر لازم است .

در رابطه با غريزه جنسي ديدگاههاي زيادي وجود دارند كه عبارتند از :
1. ديدگاه تفريطي
2. ديدگاه افراطي
3. ديدگاه اعتدال

ديدگاه تفريطي :
ديدگاه تفريطي ، ديدگاه كساني كه اين غريزه را ذاتاً پليد، زشت و منفور مي دانستند و اگر كسي هم به سراغ آن مي رفت و يا به آن اعتنا مي كرد، را هم پليد مي پنداشتند.
برهمنمان و گروهي از كلبيان در يونان باستان و تعدادي از مسيحيان به ويژه كشيش ها و رهبران مسيحي رهرو اين ديدگاه بوده اند.

ديدگاه افراطي :
اين ديدگاه مخصوص فرويد و پيروان او و تعدادي از كساني كه در امروزهم اين نظر را دارند كه بايد به اين غريزه آزادي مطلق داده شود.

ديدگاه اعتدال :
اين ديدگاه ، ديدگاه اسلام و قرآن مي باشد. اسلام اين غريزه را در چارچوب شرع و دين قرار مي دهد و بدين وسيله سعادت دنيا و آخرت بشر را تأمين مي نمايد.