ارتباط انساني
همسر گزيني و اهميت ازدواج
به طور كل اسلام بشر را در مورد اهميت ازدواج و پاكدامني سفارشهاي زيادي كرده است.چنانچه خداوند متعال در قرآن كريم به پيامبر اينگونه خطاب مي كند:
«اي پيامبر بگو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنه كه پوششهاي خود را برگيرند و خود را بپوشانند، تا مورد آزار و اذيت مردان هوسران قرار نگيرند.»

در مورد اهميت ازدواج در اسلام روايات متعددي وجود دارد از جمله روايتي از امام صادق(عليه السلام) وجود دارد كه مي فرمايند : «هر كس از ترس معيشت و عيال مندي ازدواج ننمايد،نسبت به خداوند متعال بدگمان شده است».

• پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)نيز مي فرمايند : هيچ بنايي در اسلام مهمتر و محبوبتر از بناي ازدواج، بنا نهاده شده است.

خداوند متعال براساس حكمت و علم بي پايان خود اين غريزه را در وجود انسان قرار داده است، تا در چارچوب شرع و دين بدان پاسخ دهد و از آلودگي و ناپاكي دور بماند.

• شرط انتخاب همسر خوب :
1. اصالت خانوادگي
2. ايمان و تقوا
3. اخلاق خوب
4. هم كفو بودن

موضوع : همراهي زن براي پيشرفت مرد
به طور كل بعضي از مشاغل اين گونه اقتضاء مي كند تا در كنار خانواده انجام گيرد، مثل مطالعه و تحقيق طراحي ، نقاشي و غيره …..
در بعضي اوقات اين گونه مشاغل مسئله ساز مي شود، چرا كه وقتي مرد در خانه مشغول به كارشود، آزادي زن تا حدودي سلب مي شود و آن آرامشي را كه بايد داشته باشد، را نخواهد داشت.
چرا زن علاوه بر كارهاي خانه و نگه داري از فرزندان مي بايست در كنار شوهر نيز او را همراهي كند.
حال اگر زن در اين گونه موارد همراه شوهر باشد و پشت او باشد، زمينه پيشرفت را براي او در آخر براي زندگي اش فراهم مي سازد.

• فوائد پيشرفت :
1. سربلندي در خانواده و جامعه
2. عامل سلامتي و آرامش خانواده
3. عامل توسعه اتقاصدي خانواده
4. رهايي از آسيب هاي اجتماعي
اخلاق در خانواده
مدارا كردن زن و شوهر
معمولاً مسئله وفق و مدارا كردن در كاستيها و كمبودها و نارسائيها مشاهده مي شود. به عنوان مثال : شخصي كه بد اخلاق مي باشد، طرف مقابل او نمي بايست مانند او رفتار كند، بلكه بايد با اين گونه افراد مدارا كرد، تا رفتارش اصلاح گردد.
حال اگر ما مثل وي، بداخلاقي كنيم، بر اثر اين گونه رفتارها روابط زن و شوهر مختل مي شود و شيرازه زندگي از هم مي پاشد.
به طور كل سازگاري كردن به معناي بي اهميت جلوه دادن و بي توجهي به موضوع نيست، بلكه به معناي عكس العمل مناسب داشتن با موضوع است . زن و شوهر بايد بدانند با هر كمبود و كاستي چه رفتاري ارائه دهند، تا آن معزل حل شود.

سازگاري و مدارا كردن، دز زندگي آثار و بركاتي دارد عبارتند از :
• موجب صميميت، دوستي، منشأ خير و بركت و عزت و آبرومندي ، خانواده مي شود. • پيامبر اكرم (صلی الله عليه و آله) مي فرمايند: هر گاه خداوند به خانواده اي از روي لطف و عنايت بنگرد، وفق و مداراكردن را به آنان عطا مي كند.

• امام علي (عليه السلام) مي فرمايند : همانا كه زنان در خانه شوهرشان اختيار سود و زيان خود را ندارند، آنان در دست شما امانت هستند پس برايشان سخت نگيريد و بلاتكليفشان نگذاريد.
از اين آيات اينطور بر مي آيد كه هر گاه زن و مرد، مدارا كردن را پيشه خود قرار دهند، اين امر موجب گرمي و تداوم زندگي آنها مي شود و همچنين سبب مي شود تا كاستيها و كمبودها از بين برود.

در بعضي اوقات ديده شده است كه در زندگي مرد در خرج خانه با كمبودهايي روبه رو مي شود، به طوري كه در آمد وي كفاف زندگي شان را نمي دهد، در اين شرايط ممكن است زن در بيرون از منزل مشغول به كار باشد و يا ثروتي داشته باشد كه توسط درآمد حاصل از كار و يا ثروت خود به شوهرش ياري برساند، پس او مي بايست به خاطر تداوم زندگي شان از كمك كردن به شوهرش دريغ نكند و البته بايد توجه كند كه اين كمك كردن بايد بدون منت و آزار و اذيت، باشد.

*پيامبر اكرم (صلی الله عليه وآله) مي فرمايند: زني كه با مال و ثروتش بر شوهر خويش منت بگذارد و بگويد تو از ثروت من مي خوري، اگر تمام دارائيهاي خود در راه خدا صدقه دهد، خدا نمي پذيرد مگر اينكه شوهر از وي راضي شود.

* پيامبر اكرم (صلی الله عليه وآله) مي فرمايند : همسر خود را به كاري كه او توانايي اش را ندارد، وادار نكنيد .

در بعضي اوقات ممكن است مرد از همسر خود نارسائيهايي در منزل ببيند، مثلاً كار منزل را به طور مطلوب انجام نداده باشد، در اينجا به مرد توصيه شده است. (زن دسته گل است، نه قهرمان پس در هر صورت با وي مدار كن و با او معاشرت نيكو داشته باشي، تا زندگي ات از صفا و صميمت برخوردار شود).