ارتباط انساني :
موضوع : معني ارتباط انسان با انسان
به طور كل كلمه (معني) به معناي قصد كردن است. براساس نظريات ارتباطي و نظر اساتيد گفته شده است ، معني چيزي كه قابل انتقال باشد، نيست.
از جمله «برلو» در مبحثي با عنوان «معني، معني» مي نويسد (ما زبان را براي بيان و بيرون آوردن معني ها بكار مي بريم و در واقع اين كاركرد اصلي زبان محسوب مي شود. در جايي ديگر «برلو» مي نويسد :به روشني مشخص است كه معني ، وابسته به كدهايي است كه ما در ارتباط انتخاب مي كنيم.
اكثر كلمات وا لفاظي كه ما به كار مي بريم، بر اساس وضع لغات است. «برلو» در اين باره تئوري ديگري را ارائه مي دهد و مي گويد : هدف اصلي در آن لحظه ، آنست كه ثابت كند معني ها در پيام ها نيستند.
منظور از اين گفته اينست كه معني چيزي نيست كه در پيام وجود داشته باشد بلكه معني برداشت انساني است. انسان از عبارتي كه بيان مي كند، معني را گوينده «قصد و شنود» دريافت مي كند.
• در خيلي اوقات قصد متكلم و برداشت شنونده ممكن است، يكسان نباشد.
به طور كل معني، چيزي قابل منتقل شدن نيست، پس معني در درون نهاد و فكر انسانها وجود دارد و كلمات فاقد معني هستند و معني ها چيزي شخصي بوده و در افراد مختلف متفاوت است.
به عنوان مثال : مي توان برداشت انسانها را از كلمه طاغوت، ذكر كرد :
1 – بعضي افراد از كلمه طاغوت معني طغيان را برداشت مي كنند.
2 – بعضي افراد از كلمه طاغوت معني انحراف را برداشت مي كنند.
3 – بعضي افراد از كلمه طاغوت معني ناسپاسي را برداشت مي كنند.

تعريف ارتباطات :
ارتباط عبارتست از فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده براي گيرنده، مشروط بر آنكه در گيرنده پيام مشابهت معني با معني مورد نظر فرستنده پيام، ايجاد شود.

آئين همسر داری
موضوع : مديريت و سرپرستي و محبت كردن به زن
• مديريت و سرپرستي : به طور كل مسؤوليت سنگين اداره زندگي برعهده مرد است، چرا كه او براي گرم نگه داشتن محيط خانه و تأمين معاش زندگي با تمام وجود فعاليت مي كند. پس بنابراين اقتضاء مي كند كه مديريت اداره خانه برعهده او باشد. در قرآن كريم اين حق (مديريت خانه) را به مردها داده است، به خاطر اينكه آنها از ويژگي استقامت در مقابل سختي ها برخوردار هستند ولي خانم ها از ويژگيهايي مثل : ظرافت ، دقت ، احساسات، عاطفه، برخودار هستند.
حال هر كدام از اين ويژگيها در جاي خود مؤثر هستند و وقتي كه در كنار هم قرار مي گيرند، مكمكل يكديگر مي شوند.
• خداوند متعال درقرآن كريم مي فرمايند : ( مردها سرپرست، زنان مي باشند. زيرا خداوند بعضي كسان را به بعضي ديگر برتري داده است).
• محبت به زن : به طور كل انسانها نياز به محبت دارند و زندگي بدون محبت ، سرد مي شود و نتيجه آن از هم گسستگي مي باشد.
زن به عنوان يكي از افراد خانه، نياز به محبت دارد، محبت كردن به او فقط نبايد به صورت دروني باشد، كه بلكه بايد آن را به وي ابراز كرد و به او گفه شود كه دوست دارم و …
وقتي به زن در زندگي گفته شود، دوستت دارم و … با اين كار ، زن به زندگي دلگرم مي شود و با صميميت و دل خوش، زندگي را اداره مي كند.
• اظهار محبت كردن به زن فوائد و آثاري در پي دارد :
1 – باعث آرامش زن در نتيجه آرامش خانواده مي شود.
2- به او اين دلگرمي را مي دهد كه زندگي اش را ادامه دهد.
3 – باعث پيشرفت خانواده مي شود.

• محبت نكردن به زن در خانواده آثار را به دنبال دارد كه موجب :
1 – گرفتاري و ناراحتيهاي رواني و اعصاب در خانواده مي شود.
2 – وقتي شخصي در خانواده محبت نبيند، سعي مي كند به جايي پناه ببرد كه اين خلاء را پر كند.
3 – زن دلگرمي نسبت به زندگي را از دست مي دهد و از زندگي بيزار مي شود.

• پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله)مي فرمايند: هر چه ايمان انسان كاملتر باشد، به همسرش بيشتر اظهار محبت مي كند.
• امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند : هر كس از دوستان ما باشد به همسرش بيشتر اظهار محبت مي كند.