آئين همسرداري
موضوع : احترام به زن
در زندگي افراد بايد نسبت به يكديگراحترام بگذارند، همانطور كه مرد دوست دارد، همسرش به او احترام بگذارد.او هم مي بايست به همسرش احترام بگذارد. حال اگر مرد به همسرش احترام نگذاشت، نمي تواند توقع كند كه همسرش نيز به او احترام بگذارد.
به طور كل در زندگي مرد مي بايست در خيلي از اوقات، احترام بيشتري براي همسرش قائل شود، مثلاً در بين فرزندانش .

• امام صادق (عليه السلام)فرموده اند : هر كس زن گرفت، بايد او را گرامي و محترم بشمارد.

• پيامبر اكرم (صلی الله عليه و آله)مي فرمايند : هر كس مسلماني را گرامي بدارد، خداوند او را گرامي خواهد داشت.

از اين روايات اينطور مي توان نتيجه گرفت كه انسان علاوه بر احترام گذاشتن به افراد خانواده مي بايست به افراد اجتماع هم احترام بگذارد كه احترام گذاشتن به افراد جامعه، خود نشان دهنده شعور و شخصيت انسان مي باشد.

احترام به زن در زندگي فوائد زيادي دارد :
1 – باعث شادابي زندگي مي شود.
2 – فرزندان شاد و خرامان و موفق مي شوند.
3 – مرد شاداب و با انگيزه مي شود و در كارش موفق مي گردد.

اخلاق در خانواده
موضوع : عفت و شرم و آثار آن
يكي از وظايف اساسي همه انسان ها، حافظ عفت است. البته عفت در خانواده به خصوص در بين زن و شوهر از هميت و ارزش ويژه اي برخوردار مي باشد.
عفت يعني انسان خود از كارهاي حرام دور بدارد و شخصيت و كيان خود را با خواستن از مردم محفوظ بدارد. از ناپاكيها و آلودگيهاي جنسي و شهواني غيرمشروع، خود را دور نگاه بدارد.
• امام علي (عليه السلام)مي فرمايند: خويشتن داري در مقابل شهوت، عفت است.

• اهميت عفت داشتن :
وقتي عفت در وجود انسان ملكه شد و او خود را بدان آراسته كرد، پاكي، صداقت، سلامت و گسترش صفا و صميمت در زندگي او به وجود خواهد آمد.

• امام علي (عليه السلام)مي فرمايند : عفت ريشه هر نيكي است و گاهي عفت اين قدر ارزش پيدا مي كند كه در زمره عبارت قرار مي گيرد.

• امام صادق (عليه السلام)درباره عفت مي فرمايند : برترين عبادت، عفت و پاكدامني است.

• امام علي (عليه السلام)درباره عفت مي فرمايند : پاداش مجاهد شهيد در راه خدا از كسي كه قدرت بر فساد دارد و عفت را برمي گزيند، بيشتر نيست، انسان عفيف فرشته اي از فرشتگان است.

• عوامل حفظ عفت :
1. غيرت
2. تأمين نياز جنسي
3. آرستگي همسر

• امام رضا (عليه السلام)مي فرمايند : آمادگي و آراستگي مرد بر عفت و پاكدامني زن مي افزايد، و گروهي از زنان عفت خود را ترك كردند زيرا شوهرانشان خود را براي نياز آنها آماده نكردند.

ارتباط انساني
يادگيری و ارتباط انساني
در ارتباط با موضوع يادگيري و ارتباط انساني نكاتي وجود دارد
الف : تميز و رعايت اقتضاي حال:
تميز يكي از مهارتهاي ارتباطي است. رعايت موقعيت سخن گفتن يا نوع ارتباط برقرار كردن، يا نحوه برخورد با طرف مقابل نكته مهمي است كه بايد به اقتضاي حال انجام شود.
مثلاً اگر سياستمداري در مقابل رقيب خود بايستد و با متانت و محكم و قدرتمند سخن بگويد اين رفتار مورد پسند،ملت و پيروان او مي شود. حال اگر اين رفتار را در محيط دوستانه، مثل : اقوام، خويشان ، از وي مشاهده كنند اين رفتار بازخور منفي در پي خواهد داشت و ديگران او را طرد و عملش را نكوهش خواهند نمود.

ب) رفتارهاي مبتني بر جنسيت :
رفتارها بايد متناسب با جنسيت افراد باشد، مثلاً همانطور كه در قرآن گفته شده است (تكبر براي مردم از رذايل اخلاقي به شمار مي رود و براي زن در مقابل نامحرم عملي شايسته و نيكو مي باشد.

• عوامل تأثير گذار بر شيوه ارتباطي :
1. نياز به همبستگي
2. نياز به موفقيت
3. جزم گرايي
4. ماكياوليسم