ارتباط انساني :
موضوع : چگونگي آفرينش انسان و عالم :
هيچ يك از مكاتب بشري نمي توانند درباره چگونگي آفرينش انسان و عالم، پاسخ دقيق و روشني را ارائه بدهند. علت اين است كه نگاه و ديد بشر محدود است و گذشته بسيار دور و آينده دور را نمي تواند، ببيند.
به طوري كه بشر مي تواند پيرامون چيزي نظر بدهد كه آن را در آزمايشگاه خود گرد آورد و پس از 1 الي 10 بار آزمايش و تست بتواند پيرامون آن نظر دقيق و قطعي علمي بدهد.
انسان به تنهايي نمي تواند، بدون كمك وحي چگونگي آفرينش خود و عالم هستي را درك كند چون در اين باره سخن، فراوان است. تنها جواب محكم و دقيقي را كه ما مي توانيم درباره چگونگي آفرينش انسان و عالم بگيريم فقط از طريق وحي و قرآن كريم و بيانات ائمه معصومين (عليهم السلام) است.
• خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : ما به تحقيق آدم ابوالبشر را از خاك پاك آفريديم .
سوره مؤمنون آيه 12

فلسفه آفرينش :
به طور كل اين فكر كه عالم چگونه بوجود آمده و فلسفه آفرينش انسان چيست، هميشه فكر انسان را به خود مشغول كرده است. حال انسان اگر بخواهد فلسفه آفرينش انسان را بررسي كند، بايد ابتدا فلسفه آفرينش عالم را براي او معلوم شود.
اگر انسان به قرآن كريم و روايات ائمه معصومين (عليهم السلام) نيك بنگرد، مي بيند كه خدا در قرآن كريم و ائمه در روايات معتبر خود فرموده اند، عالم فلسفه وجودي و آفرينش آن تكامل است.
به طور كل سير عالم به سوي تكامل است كه ما اين سير تكاملي را مي توانيم در روي زمين از نباتات و گياهان گرفته تا تمام موجودات، مشاهده كنيم.
• عمل موجود ذي الشعور براي يكي از اين سه هدف مي باشد :
1 – براي نفع خود
2. براي نفع خود و ديگري
3 – براي نفع ديگري
در مورد خداوند 2 مورد اول متصور نيست و محال است ، چرا كه خداوند بي نياز مطلق است و خداوند براي به تكامل رسيدن انسانها، انسان را آفريد و زمينه هاي تكامل را براي او فراهم كرد. پس فلسفه آفرينش انسان كه جزئي از عالم است، از فلسفه آفرينش عالم جدا نيست. انسان براي رسيدن به كمال آفريده شده است، كه كمال او در بندگي خداوند است.