موضوع : اهداف ازدواج :
معمولاً هدف از ازدواج مختلف است ولي به طور كلي تقريباً سه محور اهداف مشتركي را مي توان بيان كرد.
1 – نجات از سرگرداني و تشكيل خانواده
2 – ارضاي نياز جسماني
3 – تداوم نسل
* خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : براي شما همسراني آفريديم تا با آنها انس بگيريد.
* امام علي (عليه السلام) در اين باره مي فرمايند : تزويج كنيد كه سنت رسول خدا است
* امام رضا (عليهم السلام) در اين باره مي فرمايند :‌هيچ كس فايده اي بدست نياورد، كه بهتر از همسر شايسته باشد. همسري كه وقتي به او نگاه مي كند، شادمانش مي گرداند و درغياب او نفس خودش و مال او را نگهداري مي نمايد.
علاوه بر اين ويژگي ها، انسان هاي مؤمن و معتقد ويژگي هاي ديگري را نيز در نظر مي گيرند ، آنه علاوه بر اينكه يك زندگي مشتركي را مي پذيرند و مسؤوليت فردي و اجتماعي را برعهده مي گيرند، سعي مي كنند به واسطه اين ازدواج از گناه به دور باشند و با عمل شايسته و صالح به خدا نزديكتر شوند.
• پيامبر (صلی الله عليه و آله) مي فرمايند : وقتي اراده كنم تمام خوبيهاي دنيا و آخريت را براي شخص مسلمان جمع كنم به او قلبي خاشع و زباني ذكر و بدني كه بر بلاها صابر باشد، عطا مي كنم و همسر مؤمني به او مي دهم كه هر وقت به او نگاه مي كند خشنودش سازد و در غياب او حافظ نفس خويش و مال او باشد.

• نخستين وظايف زن و شوهر :
• از جمله وظايفي كه برعهده زن و شوهر است، شناخت درباره همديگر است، به طوري كه نقاط ضعف و قوت يكديگر را بشناسند و به واسطه اين شناخت عيوب يكديگر را برطرف كنند و به يكديگر كمك كنند تا به سوي كمال حركت كنند.