موضوع : انتخاب همسر :
انتخاب همسر از اهميت زيادي برخوردار است ، چرا وقتي انسان همسري برمي گزيند، مي بايست يك عمر را در كنار وي در غم و شادي بگذراند، از او تأثير بگيرد و بر او تأثير بگذارد.

• آزادي انتخاب همسر :
در اسلام از ازدواجهاي اجباري جلوگيري شده است. چرا كه ، چه زن و چه مرد بايد هر كس كه به او علاقه دارد ازدواج كند.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : با زني كه خودت دوست داري ازدواج كن و زني را پدر و مادرت پسنديده اند، رها كن .
• در انتخاب همسر روايتي نقل شده است : جواني نزد امام صادق رفت و گفت : پدر و مادرم دختري را براي من در نظر گرفته اند كه من ميلي به آن ندارم، فرمودند : با زني ازدواج كن كه خودت بر آن ميل و علاقه داري .
• دقت مرد در انتخاب همسر : مرد بايد دقت كند، زني صالح و شايسته انتخاب كند، چرا كه از او فرزنداني بوجود مي آيد كه تحت تأثير تربيت او قرار مي گيرند.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : زن مانند گردنبند است ، دقت كن چه گردنبندي را بر گردن خود آويزان مي كني، براي زن ناشايست و شايسته هيچ قيمتي را نمي توان تعيين كرد، زيرا ارزش زنان شايسته طلا و نقره نيست، بلكه چنين زناني از طلا و نقره با ارزشترند و ارزش زنان ناشايست برابر با خاك هم نيست، چرا كه خاك از اينان بهتر است)
مرد در انتخاب همسر بايد دقت كند، زني را به همسري برگزينيد كه بتواند اسرار پنهان وي را حفظ كند.
امام صادق (ع) دراين باره فرموده اند : دقت كن چه شخصيت را در جايگاه خود قرار مي دهي، و چه كسي را در ثروت و حال خود شريك مي كني و بر كيش و راز خويش آگاه مي سازي.