معيار و ملاك انتخاب همسر
اصولاً ازدواج بر اساس معيارو ملاك هاي خاصي انجام مي شود. اين ملاك ها مي تواند:
1 – مذهب و ايمان
2 – اخلاق
3- هماهنگي فكري و فرهنگي
4 – اصالت خانوادگي

مذهب و ايمان : اولين ملاك و معيار، مذهب و ايمان است ، چنانچه اگر مردي با ايمان باشد، مسلماً رفتار و حركات او با همسرش مطابق با دستورات اسلام است، بنابراين رفتاري درست با همسرش در پي مي گيرد . همچنين اگر زني با ايمان باشد حركات و رفتار او وارسته است و مال همسرش را در راه حرام مصرف نمي كند.
• پيامبر (ص) مي فرمايند : بر شما باد، ازدواج با زنان ديندار
• امام صادق (ع) مي فرمايند : از مردم سست ايمان زن بگيريد، ولي به آنها زن ندهيد، زيرا زن در اخلاق و آداب تحت تأثير شوهر است و مرد عقايد خود را بر او تحميل مي كند.
• اخلاق : اخلاق در زندگي بسيار مهم است ، زيرا سلامت و خوشبختي خانواده در گرو آن است و از آن تأثير مي پذيرد.
• امام رضا (ع) مي فرمايند : اگر خواستگار بداخلاق است، دخترت را به ازدواج او در نياور.
• امام علي (ع) : با خوش اخلاقي زندگي نيكو مطلوب مي گردد.
• پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : خدايا به تو پناه مي برم از همسري كه قبل از رسيدن پيري، پيرم كند.

هماهنگي فكري و فرهنگي :
• امام صادق (ع) مي فرمايند :
زن آگاه و با معرفت بايد همسر مرد آگاه و با معرفت شود.

اصالت خانوادگي :
• پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند : اي مردم از سبزه اي كه در لجن زا روئيده است پرهيز كنيد، سؤال شد ، سبزه روييده در لجنزار چيست؟ فرمود : زن زيبايي كه د رخانواده اي بد تربيت شده باشد.

ارتباط چيست
جهان امروز را عصر ارتباطات ناميده اند. ديوارهاي رفيع يكي پس از ديگري در حال فروريختن هستند و يا فرو ريخته اند. وسايل ارتباط جمعي، ماهواره هاي كوچك و بزرگ ، امواجشان به نقاط دور، نه تنها شهرهاي بزرگ بلكه به روستاهاي كوچك دنيا هم رسيده و در حال رسيدن است.
در دنياي ارتباطات امروز وضعيت سابق دگرگون شده است و به ظاهر وضع سابق و نظم حاكم بر جهان گذشته جاي خود را به نظم به ظاهر نوين جهاني مي دهد.
وضعيت گذشته دچار تزلزل شده است و برخي از جوامع و حكومتها رو به تزلزل مي رود. اين خود دگرگونيها و تغييرات و دگرگونيهاي شگرفي كه در عالم اتفاق افتاده است، در دانش و نگرش و رفتار و روابط، هم تغيير ايجاد كرده است.
اين وسايل جديد ارتباطي، انسانها را به ظاهر بهم نزديكتر كرده است، اما قلباً و از نظر روحي و معنوي از يكديگر دور هستند فرآيند ارتباطات انساني در محدوده روابط بشري شكل مي گيرد.
ارتباط و ارتباطات چيست؟ ارتباط در لغت به معني ربط داشتن و پيوستگي داشتن است كه كلمه مربوط و رباط و رابط نيز هم ريشه هستند. رباط نيز به محل كاروانسراهاي قديم مي گويند كه محل تلاقي كاروانهاي تجاري، زيارتي و سياحتي بوده است. ارتباط هم به عمل ارتباط برقراركردن مي گويند. ارتباط و وسايل ارتباطي امروزه نكته مهمي است كه در اكثر علوم مورد بحث قرار گرفته است.
ارتباطات داراي معاني متعددي در اقوام و ملل و علوم مختلف مي باشد. بعضي از محققين غربي كه خود پايه گذار ديدگاههاي جديد مي باشند، ابراز داشته اند كه اين ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي جديد اگر چه از جهات مختلفي سودها و منافع فراواني براي بشر داشته است كه مي توانند استفاده ها و بهره هاي عامي را از دورترين نقاط دنيا ببرند، اما آثار خوبي را نيز در پي داشته است.