ارتباطات اجتماعي به 8 قسمت تقسيم مي شود.
1 . ارتباط مستقيم
2. ارتباط اجتماعي
3. ارتباط احساس برانگيز
4. ارتباط معطوف به هدف
5. ارتباط بازتابي
6. ارتباط حركتي
7. فرا ارتباط
8. ارتباط اجتماعي
ارتباط و ارتباطات اجتماعي در جامعه داراي آثار فراواني است. در جوامع بشري مشاهده مي شود كه در گذشته اگر بحث بر اين بود كه فرهنگ جامعه را در عرض 20 سال مي توان تغيير داد، مدتي قبل قانع شدند كه مي توان در طي 1 سال با وسايل ارتباط جمعي جديد فرهنگ جامعه را تغيير داد. امروزه سخن بر اين است كه نياز به سالها و ماهها نيست، بلكه در طي چند روز و حتي مدت زمان كوتاهي قادر هستند ، فرهنگ جامعه اي را مورد حمله قرار دهند، حكومتي را ساقط سازند، حكومتي را در نقطه اي از دنيا با استفاده از وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها، برقرار كنند و در حكومت بنشانند.
ارتباط از خويشتن آغاز مي شود. ارتباط از خويشتن و شناخت خويشتن به معناي سرآغاز ارتباط است. از هر چشم اندازي كه بنگريم هر ارتباطي كه پاي انسان در آن كشيده شده است، به اين نتيجه مي رسيم كه از خود شروع شده است.
حسن خلق يا خوش اخلاقي
خوش اخلاقي در زندگي آثار و بركات زيادي دارد، به نحوي كه در زندگي باعث دلگرمي مرد مي شود و محبت و صميميت در وي زياد مي شود. بچه ها با خوش و دلگرمي و با انگيزه كافي به مدرسه مي روند و با خيال راحت به تحصيل مي پردازند.
بد اخلاقي زن در زندگي باعث دل سردي مرد مي شود و او فكر مي كند براي چه و براي كه زحمت مي كشد و تلاش خود را براي زندگي بيهوده ، فرض مي كند.
در برخي موارد ديده مي شود ، مرد به منزل دير بر مي گردد، با تحقيق ديده شده كه زن، در خانه بداخلاق است و مرد محيط خانه را دوست ندارد، پس اوقات بيشتري را در بيرون مي گذراند.
* امام صادق (ع) درباره خوش اخلاقي مي فرمايند : خداوند به انسان خوش اخلاق ثواب جهاد مي دهد، صبح و شام براي او ثواب نوشته مي شود.
* امام صادق (ع) درباره بداخلاقي مي فرمايند : هر زني كه شوهرش را اذيت كند و اندوهگين سازد، از رحمت خدا به دور است و هر زني كه شوهرش را احترام كند و آزارش ندهد و فرمانبردار او باشد ، خوشبخت و رستگار است.
گروهي پيش رسول الله آمدند و گفتند : خانمي است كه روزها را روزه مي گيرد و شبها را به عبادت مي پردازد و فقط يك عيبي دارد و آن هم اينست كه بداخلاق است و به همسايگانش آزار مي رساند، پيامبر فرمودند : در او هيچ خيري نيست او از اهل دوزخ است.

توقعات :
به طور كل توقعات در زندگي مي بايست از روي حساب و كتاب باشد، زن در مواقعي ممكن است توقعاتي از مرد خويش داشته باشد، ليكن مي بايست براي ابراز آنها زمان و مكان مناسب را در نظر بگيرد، مثلآً وقتي مردي از سر كار به منزل برمي گردد و خسته از تلاش روزانه است، زن نبايد زود شروع به ابراز خواسته هاي خويش بكند، بكله وقتي مرد، زماني را استراحت كرد و سرحال شد. آنهم با آرامش و راههاي منطقي و درست از او در مورد خواسته هايش سؤال كند.
در زمينه توقعات بي جا پيامبر اكرم فرمودند : هر زني كه با شوهرش سازگار نباشد، و او را بر چيزهايي كه فوق توانايي هاي اوست وادار كند ، اعمالش مورد قبول خدا واقع نمي شود و در قيامت مورد غضب پروردگار جهان قرار مي گيرد).