شرايط اختصاصي انتخاب همسر براي مرد و زن :
شرايط اختصاصي انتخاب همسر براي مردان :
• از شرايط اختصاصي كه مرد براي انتخاب همسر بايد مورد توجه قرار دهد، اينست كه زني را انتخاب كند كه از نظر فكري سالم ، كامل ، عامل باشد و از سطح فكري درستي برخوردار باشد، چرا كه اگر فكرش ناقص باشد و از نظر ذهني كمبود داشته باشد، اين مسئله نه تنها در خودش خلاصه نمي شود، بلكه بر فرزنداني كه از روي بوجود مي آيند، اين آثار نمايان مي شود.
• شرط دوم : از لحاظ جسمي كارآمد و در حد مطلوب و سالم باشد. داراي وفا، تدبير، زيبايي، با حيا، آزادمنش، كمال، قدرت همسرداري باشد و مهريه وي كسب باشد، نسبت به بيگانگان تا حدودي متكبر باشد، نسبت به حفظ حال شوهرش بخيل باشد.

ويژگي همسر از ديدگاه پيامبر :
پيامبر (ص) مي فرمايند : بي شك از بهترين زنهايتان كسي است كه زايا، مهربان، پاكدامن در نزد خانواده اش عزيز و در نزد شوهرش فروتن باشد.
• شرايط اختصاصي انتخاب شوهر براي زنان :
1 – مورد از لحاظ جسمي توانايي اداره زندگي را داشته باشد
2 – اختلاف سني زياد نباشد
3 – از لحاظ اقتصادي به حدي باشد كه بتواند زندگي را اداره بكند و آبروي خانواده را حفظ كند.

ارتباط انساني :
به طول كل ارتباط در شرايط مختلف رخ مي دهد، بعضي ها فكر مي كنند ارتباط فقط ما بين دو نفر يا بيشتر صورت مي گيرد، اما واقعيت امر اينطور نيست، ارتباط در شرايط مختلف و با افكار گروههاي مختلف شكل مي گيرد ، گاه انسان با خود و انسانهاي ديگر و جمع كثيري از انسانها ارتباط برقرار مي كند.

تقسيم ارتباط بر اساس فراگرد تفهيم بر سه قسم است :
1 – ارتباط با خود
2 – ارتباط با ديگران
3 – ارتباط عمومي

تقشيم ارتباط از حيث توجه فرستنده و گيرنده پيام به دو قسم است :
1 – ارتباط با خود
2 – ارتباط با ديگران
3 – ارتباط عمومي

تقسيم ارتباط از حيث توجه فرستنده و گيرنده پيام به دو قسم است :
1 – ارتباط ارادي
2 – ارتباط غيرارادي
گاهي شخصي بدون اينكه قصدي داشته باشد، كلامي را بر زبان مي آورد كه از اين كلام و تلفظ ، لفظي پيامي به ديگران منتقل مي شود.
ارتباط يعني ، فراگرد انتقال اطلاعات با وسايل ارتباطي گوناگون از يك نقطه و يا يك شخص، از يك دستگاه به ديگري، ارتباط بر اساس نوع ارتباط و تعداد آنها و وسيله ارتباطي با يكديگر متفاوتند. اگر بخواهيم فراگرد را در يك جمله مختصر تعريف كنيم ، عبارتست از هر رويدادي كه يك متغير ممتد در زمان را نشان دهد و يا هر عمل و نحوه عملي كه مداوم و مستمر باشد.
هدف از ارتباط چيست؟ هدف از ارتباط انتقال پيام به گيرنده به منظورهاي گوناگون است كه اين انتقال پيام با وسايل گوناگون شكل مي گيرد.
نكته : مسئله ارتباط آنقدر براي انسان حياتي است كه اگر ارتباط نباشد، منجر به يأس و نااميدي افسردگي انسان مي شود و يا حتي عدم ارتباط منجر به خودكشي مي شود.
ارتباط درباره انسان موضوعي اختياري است، انسان به اختيار و اراده خود وارد عرصه ارتباط با عالم خارج خود و ديگران مي شود.