‌مهرباني و محبت
يكي از راههاي سعادت و خوشبختيف مهرباني و محبت كردن است. اظهار محبت به دو شكل امكان پذير است :
1. به صورت عملي
2. به صورت كلامي
عملي : با همسر، همراهي و هم فكري و ملايمت داشته باشد و در مسائل گوناگون زندگي همراه وي باشد.
زباني : در اين نوع مي بايست تنها به محبت قلبي خود اكتفا نكرد، بلكه محبت را به زبان آورد (مثلاً تو را دوست دارم)
• پيامبر (ص) مي فرمايند : سخن مرد به همسرش كه دوستت دارم، هرگز از قلبش بيرون نخواهد رفت.
• گذشت و بخشش : از بهترين و مؤثرترين كارها در زندگي، گذشت و بخشش است.
• امام علي (ع) مي فرمايند : كم گذشت بودن، زشت ترين عيب و شتاب در انتقام بزرگترين گناه است.
• آثار گذشت در زندگي عبارتند از :
1. افزايش عزت
2. آموزش گناه
3. زدودن كينه
4. ايجاد آرامش

*امام صادق از پيامبر در مورد گذشت، اين طور نقل مي كنند ( يكديگر را ببخشيد تا عزت پيدا كنيد)
* خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : مؤمنان بايد عفو بكنند و چشم بپوشند، آيا دوست نمي داريد خداوند شما را بيامرزد و حال آنكه خداوند آمرزنده و مهربان است.
* پيامبر اكرم در زدودن كينه و گذشت مي فرمايند : نسبت به يكديگر گذشت كنيد تا كينه هايتان برطرف شود.
مهمترين و زيباترين گذشت :
در بعضي موارد ديده مي شود، انسانها انتقام مي گيرند ولي كينه را حفظ مي كنند، بعضي انتقام مي گيرند و كينه را كنار مي گذرارند و بهترين آن اينست كه انسان گذشت كند و كينه را كنار بگذارد.
• امام صادق (ع) مي فرمايند : گذشت زيبا اين است كه كسي را به خاطر خطايش مجازات نكني.
• امام رضا (ع) : بهترين و زيباترين گذشت آن است كه بدون سرزنش باشد.

ارزيابي و عملكرد مدلهاي ارتباطي
• ارزيابي مدلهاي ارتباطي : در اين مورد اكثر نظريه پردازان بر اين عقيده هستند كه مدل واحدي كه بيانگر همه ويژگيهاي يك پديده باشد وجود ندارد، با اين وجود مدلها از دو جهت مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
1- مدل مورد نظر به چه ميزان و اندازه اثربخش است و چگونه به ما اجازه مي دهد تا اطلاعات مورد نظر را سازماندهي كنيم و بر اساس آن پيش بيني هاي لازم و توأم با موفقيت را انجام دهيم.
2- چه ميزان مطالعات بر اساس آن شكل گرفته است مدل مي گويد كه چه عوامل و عناصري را مي خواهد، مورد بررسي قرار دهد و چه نكاتي را به گونه غيرمستقيم براي طراح مدل ارزنده هستند.
• عملكرد مدل ارتباطي : اگر مروري بر مدلهاي گوناگون علم ارتباطات داشته باشيم، در مي يابيم كه همه آنها عناصر و اجزاي اساسي ارتباط را كه همان منبع يا فرستند پيام و وسيله مخاطب است، مورد نظر دانسته است.
• آغاز فراگرد ارتباطي با پيام فرست است ، اين يك نكته بديهي است، پيام فرست هرگز در خلاء پيام خود را ارسال نمي كند ، او براساس قصد و نيتي، پيام خود را شكل مي دهد، و آن را در قالب پيام به مقصد ارسال مي دارد، رمز گذار و يا وسيله فرستنده مفهوم مورد نظر فرستند پيام را در قالب كدهاي رمزي يا قابل شناسايي قرار مي دهد و كار انتقال پيام را صورت مي دهد. پيام به دو صورت مطرح مي گردد:
1. به صورت كلامي
2. به صورت غيركلامي
پيام مي تواند از طريق گفتار و نوشتار و يا حركات و كردار نويسنده شكل بگيرد.

• مجرا : محملي است كه پيام بر آن مي نشيند و به سوي مقصد حركت مي كند، در ارتباطات ميان فردي اين وسيله مي تواند زبان باشد.

• رمز گشا : به عنوان يك وسيله گيرنده مفهوم ، پيام منتقل شده را توسط فرستنده پيام را در قالب كدهاي قابل شناسايي در مقصد قرار مي دهد و آنها را براي دريافت كننده، معلوم مي سازد.

• بازخور : پاسخ و عكس العمل قابل تشخيص مقصد يا گيرنده پيام را نسبت به پيام مي گويند و مي تواند مانند تمام پيامها به صورت گفتاري و نوشتاري و حركتي باشد.