حجاب اسلامي
يكي از دستورات اكيد اسلامي حفظ حجاب براي بانوان است. در واقع حجاب باعث حفظ ارزش مقام و شأن و منزلت انسان مي شود. در زن زيبايي هايي وجود دارد كه شوهر دوست دارد فقط منحصر به او باشد. پس زن وقتي اين زيبائيها را فقط براي او آشكار مي كند، مرد نسبت به او دلگرم مي شود.
يكي از منافع حجاب اينست كه اگر زن بخواهد به شأن و منزلتش در جامعه ارزش داده شود و در جامعه از امنيت برخوردار باشد، بايد حجابش را حفظ كند . دوم اينكه با حفظ حجاب وفاداريش را به شوهرش ثابت مي كند . سوم اينكه با حفظ حجاب به جامعه خدمت مي كند و از انحرافات و مفاسد جامعه جلوگيري مي كند.

• خدا در قرآن كريم مي فرمايد : به زنان مؤمن بگو از مردان بيگانه چشم بپوشي و فروج و اندام خويش را از گناه ديگران محفوظ بدارند و محل زيبائيها و زينتهاي خويش را براي اجانب آشكار نسازند.

• چشم پوشي از خطاي شوهر :
انسان به طور كل در زندگي دچار خطاها و لغزشهايي مي شود، حال اگر لغزشي مشاهده كرديم، بهترين راه، گذشت است . نتيجه گذشت هم يك زندگي آرام و خوشبخت است.
* پيامبر (ص) مي فرمايند : زن بد زني است كه عذر شوهرش را نمي پذيرد و خطايش را نمي بخشد.
عفو و گذشت در سيره پيشوايان
عفو گذشت يكي از توصيه هاي دين اسلام است و امامان و ائمه معصومين آن را هميشه در زندگيشان بكار مي برده اند.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : ( گذشت كن، گذشت نيكويي)
در سيره عاليقدر پيامبر اسلام اين چنين است كه نسبت به خانواده اش با گذشت بود و مي فرمود (بهترين شما كسي است كه با خانواده اش رفتار نيكو داشته باشد، من بهترين شما در رفتار با خانواده خود هستم)
در سيره امام سجاد (ع) مي بينيم كه شخصي به نزد امام سجاد آمد و به ايشان اهانت كرد، اصحاب ناراحت شدند، امام فرمود، رهايش كنيد و بعد به دنيال مرد به منزلش رفت و فرمود : اگر مطالبي را كه گفتي در حق من و خانواده ام حقيقت داشته باشد، از خدا مي خواهم آنها را ببخشد ولي اگر وجود نداشته باشد، از خدا مي خواهم ترا ببخشد .
* در سيره امام صادق آمده است ( ما خانداني هستيم كه جوانمردي ما گذشت از كساني است كه به ما ستم كرده اند)

ضرورت و اهميت ارتباط انساني
ارتباط انساني از آنجا كه همزاد خود انسان است، آغاز آن با آغاز خلقت انسان همزمان است. روز به روز كه جلوتر مي رويم ، مشاهده مي كنيم كه ارتباطات انساني پيچيده تر مي شود. به همين دليل روابط انساني از ساده به مشكل طي مي شود.
لذا گفته اند : ارتباطات از گسترده ترين و مهم ترين و پيچيده ترين انواع رفتار انساني است به عبارت ديگر توانايي برقراري ارتباط صحيح در سطح بالاتر فصل مميز انسان با ساير موجودات و همچنين حيوانات است.