تاريخچه مطالعات ارتباطات انساني :
مطالعه تاريخ نشان مي دهد، ارتباط انساني همزاد با خود انسان است، اما نوع ارتباط ها متفاوت است و سير تكاملي را در طول تاريخ بشر داشته باشد.
1 – رسمي (بين كاركنان و مديران)
2- غيررسمي (مناسبات كاركنان با يكديگر)
3 – يك جانبه ( بين دو نفر)
4 – دو جانبه
5 – چند جانبه
6 – نزولي
7 – صعودي
8 – افقي
9 – مورب
10 – كلامي
11 – غيركلامي
12 – آشكار و پنهان
13 – كتبي
14- شفاهي

آئين همسرداري :
وقتي زن و مردي با يكديگر ازدواج مي كنند بالطبع ارتباطشان با خانواده هايشان كمتر مي شود و بيشتر بهزندگي خودشان توجه مي كنند . در اين جا مسئله مهمي كه مطرح است، اينست كه از طرفي مادر و پدر پسر از او انتظار دارند كه پسر به آنها توجه كند و از طرفي زني كه وارد زندگي اين پسر شده، دوست دارد شوهرش هميشه در كنار او و همراه او باشد و بيشتر محبت و توجه او به وي باشد.
اينجا گاهي توجه مرد به مادر و پدرش است و گاهي هم توجه اش به همسرش است. زمانيكه توجه مرد به همسر است گاهي پدر و مادر احساس مي كنند. فرزندشان نسبت به آنها بي توجه شده است و بالعكس وقتي توجه مرد بر پدر و مادر است، همسر فكر مي كند شوهرش نسبت به او بي مهر شده است. از اين جا اختلاف شروع مي شود در اينجا مردم وظيفه اي دارد :
1 – طوري به پدر و مادر محبت كند كه از محبت به همسرش كم نشود، تا او احساس كند كه مورد بي مهري قرار گرفته است.
2 – طوري به همسرش محبت كند كه از محبت به پدر و مادر كم نشود، تا آنها زماني كه اين فكر را نكنند كه مورد بي مهري قرار گرفته اند.
زن هم در اين موارد بايد كمي كوتاه بيايد، چرا كه پدر و مادر براي فرزند خويش زحمت كشيده و از وي انتظار محبت دارند.
• حضرت علي (ع) مي فرمايند : (انسان هيچگاه از خويشانش بي نياز نيست، و لو اينكه مال و اولاد هم داشته باشد، به ملاطفت و احترام آنها احتياج دارد، آنها هستند كه با دست و زبان از تو حمايت مي كنند بهتر از تو دفاع مي كنند و د رمواقع گرفتاري زودتر از ديگران به ياريش مي شتابند .