ازدواج اجباري به عنوان معضلي جهاني در حوزه خانواده تلقي مي‌شود كه به امنيت جسمي، روحي، اجتماعي و فرهنگي زنان، آسيب‌هاي جدي وارد مي‌سازد.
سالانه 4 ميليون زن در جهان خريد و فروش يا مجبور به ازدواج اجباري مي‌شوند. (روزنامه حيات نو، 29/8/1381) بخشي از اين ازدواج‌ها مربوط به دوران خردسالي دختران است، بيشتر ازدواج‌هاي پايين‌تر از 12 سالگي، اجباري و ناخواسته مي‌باشد و معمولاً پس از چند سال به جدايي، همسركشي يا ساير آسيب‌هاي فردي و خانوادگي منجر مي‌شود.
شيوع ازدواج ناخواسته در بسياري از كشورها به يك معضل اجتماعي تبديل شده است، بـه گونـه‌اي كه بـراي بررسي ابعاد مختلف آن، اوليـن گردهمايي بيـن‌المللي ازدواج‌هاي اجباري تشكيل شد و شركت كنندگان در اين اجلاس از 13 كشور جهان تأكيد كردند كه ازدواج اجباري نقض آشكار حقوق بشر مي‌باشد. در اين اجلاس مقرر گرديد كه علل و عوامل اين پديده بررسي شود و بانك اطلاعاتي جهت گردآوري آمار و اطلاعات دقيق اين فاجعه تأسيس گردد.
بسيـاري از ازدواج‌هاي نـاخواسته در كشورهاي غربي ميـان مهاجرين سـاكن، رخ مي‌دهد به طوري كه بسياري از قربانيان ازدواج‌هاي اجباري براي كمك به سازمان‌ها و ادارات دولتـي مراجعه مي‌نماينـد، طبـق آمـار 85 درصـد قـربانيان، دختـران جوانـي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي هستند. بيشتر قربانيان بين 18 تا 24 سال سن داشته و تحت فشار خانواده مجبور به ازدواج شده‌اند. (www.womenrc.com)
پديدة ازدواج اجباري به هيچ وجه محدود به كشورهاي جهان سوم نيست، هرچند اغلب بيان مي‌شود كه در جوامع سنتي حقوق زنان در موضوعاتي نظير انتخاب همسر، تصميم‌گيري در خانواده و آزادي طلاق ناديده انگاشته مي‌شود، (شيخي، 1380: ص54) اما در عصر حاضر، در جوامع صنعتي نيز ازدواج‌هاي تحميلي رواج زيادي دارد. به طور نمونه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته‌اي همچون آلمان دامنه اين نوع ازدواج‌ها وسيع است. خانم فولتز سخنگوي سازمان سرزمين زنان در آلمان بيان مي‌كند: «در طول دو سال گذشته گزارشات زيادي درباره ازدواج اجباري بسياري از دختران جوان ارائه شده است. مهاجران، بيش از همه در معرض ازدواج ناخواسته قرار دارند. در عين حال، حتي دختراني كه در آلمان به دنيا آمده‌اند، از سوي والدين يا برادران خود، در سنين بسيار پايين مجبور به ازدواج مي‌شوند و ازدواج ناخواسته و اجباري شامل حال دختران آلبانيايي، مراكشي و كشورهاي آفريقايي نيز مي‌شود».)www.dwelle.de.persian(
متأسفانه ازدواج تحميلي در كشور ما نيز دامنه وسيعي يافته است و از برخي استان‌هاي كشور مانند كردستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان مواردي از ازدواج اجباري گزارش شده است، اما هنوز آمار دقيقي از تعداد و ميزان اين آسيب اجتماعي ثبت نشده است، سازمان نظام پزشكي درصدد ارائه آماري در اين خصوص مي‌باشد.