ازدواج در لغت به معنی با هم جفت شدن ، و یا قرین شدن است و در اصطلاح ، یک ارتباط جسمی و عاطفی با جنس مخالف است که طبق قوانین شرعی و عرفی انجام می شود . یعنی در واقع عقد ازدواج ، مجموعه ی ضوابط و مقررات و قراردادهایی است که روابط جنسی زن و مرد را متناسب با سنت و قانون هر جامعه تنظیم می کند .
ازدواج راه طبیعی برای ارضای میل جنسی زوجین است و اسلام ازدواج را آسان گرفته است تا موانع از بین برود .
در تعریف ازدواج گفته اند که ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه ی روابط پایای جنسی موجب می شود و با انعقاد قرارداد اجتماعی روابط جسمانی مشروع بین زوجین را تأیید نموده و زن و مرد را در تحت عنوان خانواده با هم خویشاوند می سازد . ازدواج از نظر طبیعی نوعی کمال برای انسان محسوب می شود ، زیرا خلقت انسان به گونه ای است که نیازمند به جفت و همسر است و با لحاق به جنس مخالف است که کامل شده و اعتدال می یابد و وجود غریزه ی جنسی و میل به همسر نیز در واقع ودیعه ای است الهی تا بشر در جهت کمال خود تلاش نموده وتولید مثل نماید .
بنابراین انسان بر اساس قانون آفرینش و حکم فطرت و برای بقای نسل و آرامش جسم و روح حل مشکلات زندگی نیازمند به ازدواج است و در نهاد زوجیت مسئله تکمیل و تکامل نهفته شده است .
زن و مرد در سایه ی ازدواج مشروع مکمل یکدیگر می شوند و هر کدام می توانند طریق سعادتمندانه ای را در پیش گیرند . نقایص خود را توسط یکدیگر رفع کنند ، دلدار و آرامش بخش یکدیگر باشند و در رفع مشکلات و مسائل پناه یکدیگر باشند و از طرف دیگر ازدواج سبب دوام و پایداری نسل است و دوام و بقای بشر وابسته به آن است . مضاف بر اینکه ازدواج از انحرافات نیز جلوگیری می کند . به عقیده ی روان شناسان یکی از روش های حفظ سلامت جامعه ازدواج است . زیرا خانواده مولود ازدواج است و این واحد اجتماعی با ازدواج تشکیل شده و در سایه ی ارتباط سالم محفوظ می ماند و با سلامت خانواده سلامت جامعه نیز تأمین می شود .
علمای اخلاق نیز معتقدند که به وسیله ی ازدواج می توان با فساد و فحشا و رفتار ناپسندی که در ارتباط با غریزه ی جنسی از انسان سر می زند ، می توان مقابله نمود .
جامعه شناسان ازدواج را دارای چهار خصلت دانسته اند :
1. قرارداد اجتماعی: ازدواج قراردادی اجتماعی است که بر اساس قوانین شرعی و عرفی شکل گرفته است .
2. مداومت و پایایی: ازدواج موجب برقراری روابطی مداوم وپایا بین زوجین می گردد .
3. تخالف جنسی: در ازدواج دو جنس مخالف ( مذکر و مؤنث ) با هم تشکیل خانواده می دهند .
4. ارتباط جسمانی: براساس قوانین و مقررات شرعی و عرفی در ازدواج زمینه ارضای غریزه ی جنسی برای زوجین فراهم می شود . ( قصابیان ، 1384 ) .


دیدگاهتان را بنویسید